Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 11:40:24 | 712 lượt xem

Câu hỏi số 51277

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Learners have voiced their complaints to the language centre that its services are inadequate and not entirely dependent.

Phương án trả lời:
A.

voiced

B.

complaints

C.

inadequate

D.

dependent

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.