Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 11:42:09 | 446 lượt xem

Câu hỏi số 51278

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

E-books are becoming more and more popular nowadays because of its convenience.

Phương án trả lời:
A.

are

B.

popular

C.

because

D.

its

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.