Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 11:43:17 | 244 lượt xem

Câu hỏi số 51279

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that ^closest in meaning to each of the following questions.

She last went shopping two months ago.

Phương án trả lời:
A.

She hasn't gone shopping for two months

B.

She didn't go shopping two months ago

C.

She has two months to go shopping

D.

She has gone shopping for two months

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.