Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 11:44:29 | 264 lượt xem

Câu hỏi số 51280

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that ^closest in meaning to each of the following questions.

"I can solve this problem," Sue said.

Phương án trả lời:
A.

Sue said that she can't solve that problem

B.

Sue said that I could solve that problem

C.

Sue said that she could solve that problem

D.

Sue said that I can't solve that problem

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.