Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 11:45:51 | 219 lượt xem

Câu hỏi số 51281

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that ^closest in meaning to each of the following questions.

It is not necessary for you to water these plants every day.

Phương án trả lời:
A.

You needn't water these plants every day

B.

You would water these plants every day

C.

You must water these plants every day

D.

You can't water these plants every day

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.