Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2021 | 11:47:09 | 207 lượt xem

Câu hỏi số 51282

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Paul doesn't have access to the Internet. He can't go online.

Phương án trả lời:
A.

Provided that Paul has access to the Internet, he can't go online

B.

If only Paul had had access to the Internet, he couldn't have gone online

C.

If Paul had had access to the Internet, he couldn't have gone online

D.

Paul wishes he had access to the Internet so that he could go online

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.