Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:38:13 | 510 lượt xem

Câu hỏi số 52538

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Việt Nam Quốc dân Đảng là một đảng chính trị theo khuynh hướng

Phương án trả lời:
A.

Dân chủ tư sản

B.

Phong kiến

C.

Quân chủ lập hiến

D.

Dân chủ vô sản

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.