Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:40:19 | 494 lượt xem

Câu hỏi số 52540

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đảng ta đã có Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Chỉ thị ấy áp dụng cho chiến dịch

Phương án trả lời:
A.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị năm 1946

B.

Việt Bắc thu – đông năm 1947

C.

Điện Biên Phủ năm 1954

D.

Biên giới thu – đông năm 1950

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.