Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:49:00 | 493 lượt xem

Câu hỏi số 52548

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm mới về lực lượng trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là

Phương án trả lời:
A.

quân đội tay sai là chủ yếu, phối hợp với quân đội Mĩ

B.

gắn “Việt Nam hóa chiến tranh” với “Đông Dương hóa chiến tranh”

C.

tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa

D.

thực hiện chiến lược chiến tranh thực dân xâm lược kiểu mới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.