Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:50:50 | 486 lượt xem

Câu hỏi số 52550

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Kẻ thù chủ yếu của xã hội Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1931 là

Phương án trả lời:
A.

Đế quốc Pháp và tư sản mại bản

B.

Đế quốc Pháp

C.

Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai

D.

Đế quốc Pháp và phát xít Nhật

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.