Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:53:35 | 401 lượt xem

Câu hỏi số 52553

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là

Phương án trả lời:
A.

hợp nhất 3 tổ chức cộng sản

B.

thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

C.

khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

D.

tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.