Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:58:39 | 494 lượt xem

Câu hỏi số 52558

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một luận điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào hoàn cảnh thực tiễn của các nước thuộc địa là thấy được vai trò của

Phương án trả lời:
A.

giai cấp nông dân

B.

giai cấp vô sản

C.

giai cấp tiểu tư sản

D.

bộ phận tư sản dân tộc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.