Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:59:41 | 448 lượt xem

Câu hỏi số 52559

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam 1919 - 1930 là

Phương án trả lời:
A.

đường lối chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cách mạng

B.

chưa tập hợp được lực lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất

C.

nặng về chủ trương tiến hành bằng bạo lực, ám sát cá nhân

D.

không lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.