Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 12:03:33 | 556 lượt xem

Câu hỏi số 52563

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ thực tiễn của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến đầu năm 1930 đã cho thấy

Phương án trả lời:
A.

quần chúng nhân dân không ủng hộ khuynh hướng phong kiến và tư sản

B.

tư tưởng dân chủ tư sản không có ảnh hưởng trong phong trào yêu nước

C.

giai cấp nông dân không thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thành công

D.

cách mạng muốn thành công phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.