Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/12/2021 | 17:05:36 | 640 lượt xem

Câu hỏi số 53216

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công vào Đà Nẵng là

Phương án trả lời:
A.

chiếm Đà Nẵng để lập một tô giới riêng của Pháp

B.

thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh

C.

chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế

D.

biến Đà Nẵng thành thị trường độc chiếm của Pháp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.