Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 12:01:43 | 131 lượt xem

Câu hỏi số 53369

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 

Phương án trả lời:
A.

cả nước độc lập, thống nhất.

B.

cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

C.

 miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

D.

đất nước chưa được thống nhất.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.