Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 13:39:55 | 120 lượt xem

Câu hỏi số 53375

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

 Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Phương án trả lời:
A.

 Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

B.

Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

C.

 Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

D.

Sự lãnh đạo của lực lượng xã hội tiến bộ.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.