Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 14:49:15 | 122 lượt xem

Câu hỏi số 53381

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

Phương án trả lời:
A.

Không cho phép kinh tế thuộc địa cạnh tranh với chính quốc.

B.

Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.

C.

Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.

D.

Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.