Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 14:56:49 | 128 lượt xem

Câu hỏi số 53387

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau cho su đây?

Phương án trả lời:
A.

Tử khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng

B.

Mang tính chất cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C.

Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.

D.

 Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.