Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 14:59:23 | 145 lượt xem

Câu hỏi số 53389

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

Phương án trả lời:
A.

các thành viên tự nguyện tham gia một trận, do nhà nước trực tiếp quản lý.

B.

mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

C.

mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

D.

việc tập hợp lực lượng trong mặt trận phù hợp với sách lược cách mạng.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.