Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/07/2014 | 17:24:24 | 433 lượt xem

Câu hỏi số 5445

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Chọn hệ thức sai trong các hệ thức sau :

Phương án trả lời:
A.

\(tan(-x) = -tanx\)

B.

\(cos(-2x) = -cos2x\)

C.

\(3cot(-3x) = -3cot3x\)

D.

\(sin(-2x) = -sin2x\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.