Đề kiểm tra 15 phút bất phương trình và hệ bất phương trình môn Toán Lớp 10 Trường Thpt Trần Phú

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12-10-2016

 • Câu hỏi 1:

  Giải bất phương trình  

  A.

  x = 2; x = 1

  B.

   ≥ 1

  C.

  x = 3

  D.

  x = 2

 • Câu hỏi 2:

  Tập nghiệm của bất phương trình  là :

  A.

  x = -1

  B.

  x = 1

  C.

  Phương trình vô nghiệm.

  D.

   ≥ 1

 • Câu hỏi 3:

  Với các giá trị nào của m thì hệ sau vô nghiệm: 

  A.

   m = 1/2

  B.

   m khác 1/2

  C.

  m < 1/2

  D.

  m > 1/2

 • Câu hỏi 4:

  Nghiệm của hệ bất phương trình: 

  A.

  x > -5.

  B.

  C.

  x < 3/11.

  D.

 • Câu hỏi 5:

  Điều kiện xác định của bất phương trình :

  A.

  x > 4

  B.

   ≥ 3 và x ≠ 4

  C.

   > 3 và x ≠ 4

  D.

  x ≠ 4

 • Câu hỏi 6:

  Tập nghiệm của bất phương trình:  là :

  A.

  T = [-1; 1] \ {0}

  B.

  T = [-2; 2] \ {0}

  C.

  D.

 • Câu hỏi 7:

  Nghiệm của bất phương trình 

  A.

  B.

  ≤ -5

  C.

  ≤ -6

  D.

  x ≥ 5

 • Câu hỏi 8:

  Bất phương trình m(x + m) > 4 - 2x vô nghiệm với m bằng:

  A.

  -1/2.

  B.

  0

  C.

  -2

  D.

  -1

 • Câu hỏi 9:

  Hệ bất phương trình: 

  Các giá trị của m để hệ (*) có nghiệm là:

  A.

  B.

  C.

  ≠ 3

  D.

 • Câu hỏi 10:

  Giải bất phương trình (1 - \(\sqrt{2}\))x < 3 - 2 \(\sqrt{2}\) 

  A.

  x > (1 - \(\sqrt{2}\))

  B.

  x < (1 - \(\sqrt{2}\))

  C.

  x > \(\sqrt{2}\) - 1

  D.

  x < \(\sqrt{2}\) - 1