Đề kiểm tra 15 phút chuyên liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây toán 9 THCS Long Biên

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11-10-2016

 • Câu hỏi 1:

  Cho đường tròn (O), dây cung AB và dây CD; AB < CD. Giao điểm K của các đường thẳng AB và CD nằm ngoài đường tròn (O; OK) cắt KA tại M và N. Khi đó:

  A.

  KM > KN  

  B.

  KM = KN

  C.

  KM vuông góc với KN

  D.

  KM < KN

 • Câu hỏi 2:

  Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE. Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N. Khi đó

  A.

  AM2 = AE. AB

  B.

  AM = AE + AB 

  C.

  AM3 = AE.AB

  D.

  AM = AE.AB

 • Câu hỏi 3:

  Cho đường tròn tâm O và hai dây cung AB; CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Giả sử IA = 2cm; IB = 4cm. Khi đó, khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây tương ứng bằng

  A.

  3 cm 

  B.

  4 cm

  C.

  2 cm

  D.

  1 cm

 • Câu hỏi 4:

  Cho tam giác ABC có góc A = 1v. Trên AC lấy điểm M sao cho AM < MC. Vẽ đường tròn tâm O đườn kính CM, đường thẳng BM cắt (O) tại D, AD kéo dài cắt (O) tại S. Khi đó:

  A.

  CA là phân giác của góc BCS

  B.

  CA  BM

  C.

  CA = DM

  D.

  CA là đường trung bình của tam giác BDM

 • Câu hỏi 5:

  Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. GỌi M; N lần lượt là trung điểm của OA; OB. Qua M và N lần lượt vẽ các dây CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên 1 nửa đường tròn đường kính AB). Giả sử CD và EF cùng tạo với AB một góc là   . Tính diện tích tứ giác CDEF

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 6:

  Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi M và N theo thứ tự là trung đểm của OA và OB. Qua M; N lần lượt vẽ các dây CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên một nửa đường tròn đường kính AB). Giả sử, CD và EF cùng tạo với AB một góc nhọn 300. Khi đó, diện tích tứ giác CDEF bằng:

  A.

  R2

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 7:

  Cho một đường tròn (O); hai dây AB; CD và AB = CD. Các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại S nằm ngoài đường tròn sao cho A nằm giữa S và B; C nằm giữa S và D. Khi đó:

  A.

  SA = SC 

  B.

  SA < SC

  C.

  SA > SC

  D.

  SA vuôn góc với SC

 • Câu hỏi 8:

  Cho đường tròn (O), dây AB và dây CD, AB < CD. Giao điểm K của các đường thẳng AB; CD nằm ngoài đường tròn. Đường tròn (O; OK) cắt KA và KC tại M và N. So sánh KM và KN

  A.

  KM >  KN

  B.

  KM =  2KN

  C.

  KM =  KN

  D.

  KM < KN

 • Câu hỏi 9:

  Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. GỌi M; N lần lượt là trung điểm của OA; OB. Qua M và N lần lượt vẽ các dây CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên 1 nửa đường tròn đường kính AB). Tứ giác CDEF là hình gì?

  A.

  Hình vuông 

  B.

  Hình thang cân

  C.

  Hình thoi

  D.

  Hình chữ nhật

 • Câu hỏi 10:

  Cho đường tròn (O) và điểm M trong đường tròn (M; O). Điểm P nằm trên đường tròn, để góc OPM lớn nhất thì điểm P cần thỏa mãn điều kiện:

  A.

  Nằm trên dây cung vuông góc với OM tại M

  B.

  Nằm trên đường nối dài tia OM 

  C.

  Nằm trên dây cung song song với OM 

  D.

  Nằm trên đường nối dài tia MO