Đề kiểm tra 15 phút tập hợp toán lớp 10 trường Thpt Phạm Hồng Thái

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12-10-2016

 • Câu hỏi 1:

  Cho tập A = { x ∈ R : x2 + 3x - 5 = 0 }

  Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập A

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 2:

  Cho tập A = { x ∈ N| 10 < x < 50 } ;  B = { x ∈ A| x  }

  A.

  10

  B.

  9

  C.

  8

  D.

  7

 • Câu hỏi 3:

  Trong các tập sau, tập nào trống?

  A.

  A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

  B.

  A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

  C.

  A = {x ∈ Q | x2 > 2}

  D.

  A = {x ∈ Q | x2 = 2}

 • Câu hỏi 4:

  Cho B = {x ∈ N | x < 20 & x   3}

  Lựa chọn phương án đúng.

  A.

  B = { 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

  B.

  B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

  C.

  B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15 }

  D.

  B = { 0; 6; 9; 12; 15; 18 }

 • Câu hỏi 5:

  Cho tập A có 4 phần tử. Tập A có bao nhiêu tập con?

  A.

  16

  B.

  20

  C.

  18

  D.

  12

 • Câu hỏi 6:

  Cho tập hợp : A = { x ∈ R+ : 7x3 + 3x2 + 2x + 1 = 0} .Ở đây R+ là tập các số thực dương.
  Lựa chọn phương án đúng

  A.

  A có 2 phần tử.

  B.

  A có 3 phần tử.

  C.

  A = ø

  D.

  A có 1 phần tử.

 • Câu hỏi 7:

  Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5.
  B là tập các số nguyên chia hết cho 10.
  C là tập các số nguyên chia hết cho 15.
  Lựa chọn phương án đúng.

  A.

   ⊂ B

  B.

   = B

  C.

  B  ⊂ A

  D.

  B  ⊂  C

 • Câu hỏi 8:

  Tập A là con của tập B nếu:

  A.

  ∀x ∈ A  ⇒ x ∉ B

  B.

  ∃x ∈ A : x ∈ B

  C.

  ∃x ∈ B ⇒ x ∈ A

  D.

  ∃x ∈ A ⇒ x ∈ B

 • Câu hỏi 9:

  Lựa chọn phương án đúng. Ở đây N là tập các số nguyên, Q là tập các số hữu tỉ, R là tập các số thực.

  A.

  ⊂ N

  B.

  R ⊂ Q

  C.

  Q ⊂ N

  D.

  N ⊂ Q

 • Câu hỏi 10:

  Cho A là tập các hình vuông, B là tập các hình thoi. Lựa chọn phương án đúng.

  A.

  ⊂ A

  B.

  ⊂ B

  C.

  A = B

  D.

  A B