Đề thi MAX IQ Cuộc thi lần 1 tháng 11 năm 2014

; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 02-11-2014

 • Câu hỏi 1:

  Điên những ô còn thiếu ?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 2:

  Điền hình còn thiếu ?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 3:

  Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm ?

  A.

  2

  B.

  3

  C.

  4

  D.

  5

 • Câu hỏi 4:

  Điền từ còn thiếu vào dãy số ?

  A.

  4\(\frac {3}{10}\)

  B.

  4\(\frac {2}{7}\)

  C.

  5\(\frac {1}{16}\)

  D.

  5\(\frac {1}{13}\)

 • Câu hỏi 5:

  Điền hình còn thiếu vào chỗ trống ?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 6:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống ?

  A.

  5

  B.

  6

  C.

  7

  D.

  8

 • Câu hỏi 7:

  Điền số thích hợp vào chuỗi sau ?

  A.

  5

  B.

  4.5

  C.

  6.5

  D.

  7.5

 • Câu hỏi 8:

  Điền hình còn thiếu vào chỗ trống ?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 9:

  Điền từ dãy số thiếu vào 3 dấu hỏi chấm ?

  A.

  27, 11,12

  B.

  27, 9 ,12

  C.

  29, 9,13

  D.

  27, 9, 11

 • Câu hỏi 10:

  Điền số còn thiếu ?

  A.

  7

  B.

  6

  C.

  9

  D.

  8

 • Câu hỏi 11:

  Điền số còn thiếu vào dấu ?

  A.

  15

  B.

  18

  C.

  17

  D.

  19

 • Câu hỏi 12:

  Điền số con thiếu ?

  A.

  48

  B.

  49

  C.

  50

  D.

  51

 • Câu hỏi 13:

  Hình còn thiếu ?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 14:

  Điền từ còn thiếu ?

  A.

  8

  B.

  9

  C.

  10

  D.

  11

 • Câu hỏi 15:

  Gộp hình hộp nào đúng dưới đây ?

  A.

  B.

  C.

  D.