Đề thi MAX IQ Cuộc thi lần 1 tháng 12 năm 2014

; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 10 phút; cập nhật 28-12-2014

 • Câu hỏi 1:

  Hình ảnh nào đúng dưới đây !

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  D

  D.

  E

 • Câu hỏi 2:

  Điền các số thích hợp vào chuỗi sau ?

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D

 • Câu hỏi 3:

  Điền số thích hợp vào ô trống ?

  16, 23, 19, 19, 22, 15, 25, ?

  A.

  11

  B.

  14

  C.

  13

  D.

  12

 • Câu hỏi 4:

  Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm ?

  A.

  1318

  B.

  1214

  C.

  1417

  D.

  1519

 • Câu hỏi 5:

  Điền hình còn thiếu vào chỗ trống ?

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D

 • Câu hỏi 6:

  Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm ?

  A.

  -2
   

  B.

  -6

  C.

  3

  D.

  48

 • Câu hỏi 7:

  Số nào trong dãy sau không phù hợp với quy luật với các số còn lại?

  2 — 3 — 6 — 7 — 8 — 14 — 15 — 30

  A.

  3

  B.

  7

  C.

  8

  D.

  15

 • Câu hỏi 8:

  Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

  A.

  C

  B.

  D

  C.

  B

  D.

  A

 • Câu hỏi 9:

  Tìm số Y biết rằng Y nằm ở cột và hàng đều có tổng là 38?

  A.

  B

  B.

  C

  C.

  D

  D.

  A

 • Câu hỏi 10:

  Chọn hình phù hợp điền vào chỗ trống?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 11:

  Chọn hình phù hợp với chỗ trống?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 12:

  Ở dấu chấm hỏi là hình nào?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 13:

  Chọn hình phù hợp với quy luật?

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D

 • Câu hỏi 14:

  Khi gấp hình bên trái thì ta được hình nào sau đây?

  A.

  B

  B.

  C

  C.

  D

  D.

  A

 • Câu hỏi 15:

  Hình nào khác những hình còn lại?

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D