Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn lịch sử - Đề số 2

; Môn học: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 03-10-2016

 • Câu hỏi 1:

  Những tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh Niên là tiền thân của tổ chức nào?

  A.

  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

  B.

  Việt Nam quốc dân đảng.

  C.

  Tân Việt cách mạng đảng

  D.

  Đông Dương Cộng sản đảng

 • Câu hỏi 2:

  Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là:

  A.

  “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhành lúa”...

  B.

  “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân” ...

  C.

  “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”, ...

  D.

  “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê” ...

 • Câu hỏi 3:

  Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

  A.

  Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

  B.

  Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

  C.

  Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)

  D.

  Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)

 • Câu hỏi 4:

  Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) cuối cùng bị thất bại?

  A.

  Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu.

  B.

  Thực dân Pháp còn mạnh, đủ khả năng đàn áp phong trào.

  C.

  Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị; tầng lớp tiểu tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh nên không thể lãnh đạo phong trào cách mạng

  D.

  Do chủ nghĩa Mác – Lê nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam

 • Câu hỏi 5:

  Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70

  A.

  Muốn làm bạn với tất cả các nước

  B.

  Chỉ quan hệ với các nước lớn

  C.

  Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

  D.

  Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

 • Câu hỏi 6:

  Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?

  A.

  Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

  B.

  Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

  C.

  Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin

  D.

  Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

 • Câu hỏi 7:

  Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác

  A.

  Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm Chợ Lớn (1922)

  B.

  Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kỳ (1922)

  C.

  Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn cản tàu chiến Pháp đi đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8/1925)

  D.

  Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định

 • Câu hỏi 8:

  Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”.

  A.

  Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925)

  B.

  Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

  C.

  Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện-Quảng Châu (6/1924)

  D.

  Nguyễn ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai (1919)

 • Câu hỏi 9:

  Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn

  A.

  Nguyễn ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)

  B.

  Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

  C.

  Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

  D.

  Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

 • Câu hỏi 10:

  Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân

  A.

  Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động

  B.

  Cải cách ruộng đất

  C.

  Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản

  D.

  Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân

 • Câu hỏi 11:

  Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?

  A.

  Của Lênin – trong sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

  B.

  Của Mác- Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản 

  C.

  Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa

  D.

  Tất cả đều sai

 • Câu hỏi 12:

  Vào thời gian nào, Nguyễn ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất nước mà từ lâu Người mơ ước đặt chân tới

  A.

  Tháng 6/1924

  B.

  Tháng 6/1922

  C.

  Tháng 12/1923

  D.

  Tháng 6/1923

 • Câu hỏi 13:

  Sự kiện ngày 17/6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô, đó là

  A.

  Người dự đại hội Nông dân quốc tế

  B.

  Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản

  C.

  Người dự đại hội quốc tế phụ nữ

  D.

  Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản

 • Câu hỏi 14:

  Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì?

  A.

  Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930

  B.

  Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam

  C.

  Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam

  D.

  Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam

 • Câu hỏi 15:

  Lý do chủ yếu nào chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân của các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế:

  A.

  Cải thiện một bước đời sống cho nhân dân

  B.

  Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân

  C.

  Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội 

  D.

  Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành hệ thông xã hội chủ nghĩa từ năm 1949

 • Câu hỏi 16:

  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian nào? ở đâu?

  A.

  Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

  B.

  Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)

  C.

  Tháng 7/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

  D.

  Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

 • Câu hỏi 17:

  Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn ái  Quốc

  + Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

  + Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo

  + Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới

  A.

  Tạp chí Thư tín Quốc tế

  B.

  “Bản án chế độ thực dân Pháp”

  C.

  “Đường cách mệnh”

  D.

  Tất cả cùng đúng

 • Câu hỏi 18:

  Tân Việt cách mạng đảng đã phân hóa như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

  A.

  Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

  B.

  Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác – Lênin

  C.

  Một số gia nhập vào Việt Nam quốc dân đảng

  D.

  Câu A và B đều đúng

 • Câu hỏi 19:

  Sau khi đã hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã:

  A.

  Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

  B.

  Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa

  C.

  Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa

  D.

  Một số nước thực hiện chế độ trung lập

 • Câu hỏi 20:

  Mục tiêu của Việt Nam quốc dân đảng là gì?

  A.

  Đánh đuổi thực dân Pháp. xóa bỏ ngôi vua

  B.

  Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền

  C.

  Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền

  D.

  Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập

 • Câu hỏi 21:

  Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

  A.

  Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

  B.

  Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

  C.

  Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

  D.

  Tất cả đều sai

 • Câu hỏi 22:

  Báo “Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?

  A.

  Đông Dương cộng sản liên đoàn

  B.

  Đông Dương cộng sản đảng

  C.

  An Nam cộng sản đảng

  D.

  Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng

 • Câu hỏi 23:

  Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là “Đất nước của triệu người khất thực” trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ 2

  A.

  Cộng hòa dân chủ Đức

  B.

  Tiệp Khắc

  C.

  Rumani

  D.

  Hunggari

 • Câu hỏi 24:

  Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào?

  A.

  Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin 

  B.

  Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

  C.

  Tư tưởng dân chủ tư sản của đảng Quốc Đại ở ấn Độ

  D.

  Tư tưởng của cách Minh Trị ở Nhật Bản

 • Câu hỏi 25:

  Những người đúng ra thành lập Việt Nam quốc dân đảng là ai

  A.

  Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khác Nhu, Tôn Trung Sơn

  B.

  Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính

  C.

  Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long

  D.

  Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính

 • Câu hỏi 26:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?

  A.

  Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

  B.

  Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

  C.

  Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

  D.

  Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

 • Câu hỏi 27:

  Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, không có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?

  A.

  Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

  B.

  Đông Dương cộng sản đảng

  C.

  Đông Dương cộng sản liên đoàn

  D.

  An Nam cộng sản đảng

 • Câu hỏi 28:

  Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông âu:

  A.

  Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946-1949) và nhiệt tình của nhân dân

  B.

  Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

  C.

  Sự giúp đỡ của Liên Xô

  D.

  Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu

 • Câu hỏi 29:

  Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là: 

  A.

  Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản

  B.

  Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để

  C.

  Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

  D.

  Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc 

 • Câu hỏi 30:

  Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào?

  A.

  Công nhân và nông dân

  B.

  Công nhân, nông dân và các tầng  lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông

  C.

  Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến

  D.

  Tất cả đều đúng

 • Câu hỏi 31:

  Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo

  A.

  Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa

  B.

  Nhân tố quyết đinh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

  C.

  Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau?

  D.

  Câu A và B đúng

 • Câu hỏi 32:

  Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc Pháp; bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập ...”. Đây là một trong những nội dung của văn kiện nào?

  A.

  Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do đồng chí Trần Phú soạn thảo

  B.

  Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2-1930)

  C.

  Cương lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo

  D.

  Câu A và B đều đúng

 • Câu hỏi 33:

  Nguyên nhân chính của sự ra đời liên minh phong thủ Vác-sa-va (14-5-1955)

  A.

  Để tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu

  B.

  Để tăng cường sứac mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa 

  C.

  Để đối phó với khối quân sự NATO

  D.

  Để đảm bảo hòa bình và an ninh ở Châu Âu

 • Câu hỏi 34:

  Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930

  A.

  Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  B.

  Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

  C.

  Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới

  D.

  Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng .Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

 • Câu hỏi 35:

  Trong các nguyên nhân sau nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 931

  A.

  Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

  B.

  Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái

  C.

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến

  D.

  Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân

 • Câu hỏi 36:

  Hai khẩu hiệu mà Đảng ta đã vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 là khẩu hiệu nào?

  A.

  “Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”

  B.

  “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”

  C.

  “Tịch thu ruộng đất của đế quốc việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”

  D.

  “Chống đế quốc” và “chống phát xít”`

 • Câu hỏi 37:

  Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất

  A.

  Riêng trong tháng 5/1930, cả nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 cuộc đấu tranh của công nhân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị

  B.

  Riêng trong tháng 5/1930 cả nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị

  C.

  Riêng trong tháng 5/1930 cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị

  D.

  Riêng trong tháng 5/1930 cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nông dân, 34 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị

 • Câu hỏi 38:

  Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va mang tính chất

  A.

  Một tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

  B.

  Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

  C.

  Một tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

  D.

  Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

 • Câu hỏi 39:

  Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?

  A.

  Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công

  B.

  Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn điền Trí Viễn

  C.

  Ngày 12/9/1930, hơn hai vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An nổi dậy biểu tình

  D.

  Tất cả các sự kiện trên đều đúng

 • Câu hỏi 40:

  Chính quyền Xô viết - Nghệ Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được biệu hiện ở những điểm cơ bản nào?

  A.

  Thực hiện các quyền tự do dân chủ

  B.

  Chia ruộng đất cho dân nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý

  C.

  Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới

  D.

  Tất cả đều đúng

 • Câu hỏi 41:

  Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta đã trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4/1931 Đảng ta được quốc tế cộng sản công nhận:

  A.

  Là một chi bộ của quốc tế cộng sản

  B.

  Là một Đảng trong sạch vững mạnh

  C.

  Là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng 

  D.

  Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam

 • Câu hỏi 42:

  Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

  A.

  Thực hiện quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau về kinh tế giữa các thành viên

  B.

  Phố hợp giữa các nước thành viên trong các kế hoạch kinh tế dài hạn

  C.

  Giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất

  D.

  “Khép kín cửa” không hòa nhập với nền kinh tế thế giới

 • Câu hỏi 43:

  Chi bộ cộng sản đầu tiên của nước ta được thành lập ở đâu?

  A.

  ở Nam Kì

  B.

  ở Bắc Kì

  C.

  ở Trung Kì

  D.

  ở Trung Quốc

 • Câu hỏi 44:

  Tổ chức cộng sản nào ra đời ở Trung Kì?

  A.

  Đông Dương cộng sản đảng

  B.

  An Nam cộng sản đảng

  C.

  Đông Dương cộng sản liên đoàn

  D.

  Cả ba tổ chức trên

 • Câu hỏi 45:

  Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) đại biểu của tổ chức cộng sản nào ở Bắc Kì tham dự?

  A.

  An Nam cộng sản đảng

  B.

  Đông Dương cộng sản đảng

  C.

  Đông Dương cộng sản liên đoàn

  D.

  Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

 • Câu hỏi 46:

  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập ở đâu?

  A.

  ở Hương Cảng – Trung Quốc 

  B.

  ở Quảng Châu – Trung Quốc 

  C.

  ở Hà Nội – Việt Nam

  D.

  ở Thượng Hải – Trung Quốc 

 • Câu hỏi 47:

  Công cuộc “cải tổ” của Liên Xô đã mang lại hệ quả gì?

  A.

  Đất nước thoát khỏi khủng hoảng

  B.

  Cải tổ được hệ thống chính trị

  C.

  Cải tổ được xã hội 

  D.

  Đất nước lâm vào khủng hoảng

 • Câu hỏi 48:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo

  A.

  Trần Phú

  B.

  Nguyễn ái Quốc 

  C.

  Lê Hồng Phong

  D.

  Nguyễn Văn Cừ

 • Câu hỏi 49:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các văn kiện nào?

  A.

  Chánh cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt

  B.

  Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt

  C.

  Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt

  D.

  Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn ái Quốc 

 • Câu hỏi 50:

  Chiến lược “chiến tranh cục bộ” sử dụng lực lượng chủ yếu là

  A.

  Quân đội Sài Gòn.

  B.

  Quân viễn chinh Mĩ và quân đồng minh.

  C.

  Quân các nước chư hầu của Mĩ.

  D.

  Quân Mĩ và quân Sài Gòn.