Đề thi trắc nghiệm chuyên đề Mol môn Hóa Học lớp 8 Trường THCS Kim Đồng

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19-10-2016

 • Câu hỏi 1:

  Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là:

  A.

  40g

  B.

  80g

  C.

  98g

  D.

  49g

 • Câu hỏi 2:

  Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là

  A.

  8g

  B.

  9g

  C.

  10g

  D.

  18g

 • Câu hỏi 3:

  Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

  A.

  2,6.1023 phân tử

  B.

  3,6.1023 phân tử

  C.

  3,0.1023 phân tử

  D.

  4,2.1023 phân tử

 • Câu hỏi 4:

  Số phân tử H2O có trong một giọt nước(0,05g) là:

  A.

  1,7.1023  phân tử

  B.

  1,7.1022 phân tử

  C.

  1,7.1021 phân tử

  D.

  1,7.1020 phân tử 

 • Câu hỏi 5:

  Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

  A.

  0,20 mol

  B.

  0,25 mol

  C.

  0,30 mol

  D.

  0,35 mol

 • Câu hỏi 6:

  Số mol phân tử  N2 có trong 280g Nitơ là:

  A.

  9 mol

  B.

  10 mol

  C.

  11 mol

  D.

  12 mol

 • Câu hỏi 7:

  Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:

  A.

  20,1.1023

  B.

  25,1.1023

  C.

  30,.1023

  D.

  35,1.1023

 • Câu hỏi 8:

  Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

  A.

  6,02.1023

  B.

  6,04.1023

  C.

  12,04.1023

  D.

  18,06.1023

 • Câu hỏi 9:

  1 mol nước chứa số nguyên tử là:

  A.

  6,02.1023

  B.

  12,04.1023

  C.

  18,06.1023

  D.

  24,08.1023

 • Câu hỏi 10:

  Câu nào đúng trong số các câu sau:

  A.

  Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 đvC

  B.

  12g cacbon phảI có số nguyên tử ita hơn số nguyên tử trong 23g natri

  C.

  Sự gỉ của kim loại trong không khí là sự oxi hoá

  D.

  Nước cất là đơn chất vì nó tinh khiết