Đề thi Violympic môn toán lớp 9 vòng 4 năm 2015 - 2016

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 26-09-2016

 • Câu hỏi 1:

  Phân tích đa thức √15 - √6 thành nhân tử ta được:

  A.

  3(√5 - √2)

  B.

  √3(√12 - √2)

  C.

  √3(√5 - √2)

  D.

  √3(5 - √2)

 • Câu hỏi 2:

  Với 0 ≤ x < 1, kết quả rút gọn biểu thức:

   

  Là :

  A.

  2

  B.

  1

  C.

  -1

  D.

  -2

 • Câu hỏi 3:

  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B = x- 2x + 3 là:

  A.

  5

  B.

  1

  C.

  3

  D.

  2

 • Câu hỏi 4:

  Phân tích đa thức √a - √ab thành nhân tử ta được:

  A.

  √a(1 - √b)

  B.

  √a(√a - √b)

  C.

  √b(1 - √a)

  D.

  √b(√a - √b)

 • Câu hỏi 5:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM. Biết AB = 3a và AH là phân giác của góc BAM.
  Khi đó độ dài AH tính theo a là:

  A.

  3a√3/2

  B.

  a√3/2

  C.

  a√3

  D.

  a√2/3

 • Câu hỏi 6:

  Tam giác ABC cân tại A, có góc BAC = 45o, AB = a.
  Khi đó độ dài đoạn BC tính theo a là:

  A.

  \(^a {\sqrt{2 +\sqrt{2} } }\)

  B.

  \(^a {\sqrt{2 -\sqrt{2} } }\)

  C.

  a√2

  D.

   2a

 • Câu hỏi 7:

  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(C = { \sqrt{ x^2 +6x + 16}}\) là :

  A.

  4

  B.

  7

  C.

  16

  D.

  √7

 • Câu hỏi 8:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = √5 cm và HC = 2AH. Khi đó độ dài đoạn AC là:

  A.

  10cm

  B.

  6cm

  C.

  5cm

  D.

  4cm

 • Câu hỏi 9:

  Hình chữ nhật ABCD có AD = 4cm. Kẻ AH vuông góc với BD tại H. 
  Biết AH = 2√3cm. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

  A.

  6√2cm2

  B.

  8√3cm2

  C.

  16√3cm2

  D.

  16√2cm2

 • Câu hỏi 10:

  Tam giác ABC có AB = 32cm, AC = 28cm, góc B = 60o.
  Khi đó độ dài đoạn BC là:

  A.

   20cm

  B.

  24cm

  C.

  25cm

  D.

  30cm

 • Câu hỏi 11:

  Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

  Trả lời:
  Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
  (17) < ......... < ......... < .......... < .......

  A.

  (17) < (8) < (12) < (11) < (18) < (20) < (19) < (15) < (2) < (5) < (9) < (7) < (13) < (14) < (16) < (10) < (3) < (6) < (4) < (1)

  B.

  (17) < (8) < (12) < (11) < (18) < (20) < (19) < (15) < (5) < (2) < (9) < (7) < (13) < (14) < (16) < (10) < (3) < (6) < (4) < (1)

  C.

  (17) < (8) < (12) < (11) < (18) < (20) < (19) < (15) < (2) < (5) < (9) < (7) < (13) < (14) < (10) < (16) < (3) < (6) < (4) < (1)

  D.

  (17) < (8) < (11) < (12) < (18) < (20) < (19) < (15) < (2) < (5) < (9) < (7) < (13) < (14) < (16) < (10) < (3) < (6) < (4) < (1)

 • Câu hỏi 12:

  Nghiệm của phương trình \( \sqrt{x - 2 }. ( 2\sqrt{x - 2 }-3) = 2x - 13 \) là x = ...

  A.

  10

  B.

  11

  C.

  12

  D.

  13

 • Câu hỏi 13:

  Với m < -2 biểu thức \( {\sqrt{m^2 + 4m + 4} \over m+ 2} \) có giá trị rút gọn là: ..............

  A.

  -1

  B.

  1

  C.

  -2

  D.

  2

 • Câu hỏi 14:

  Nghiệm nguyên của phương trình x+ 3x + 2√2 .x + 6√2 là x = .............

  A.

  -1

  B.

  -2

  C.

  -3

  D.

  -4

 • Câu hỏi 15:

  Giá trị của biểu thức \( \sqrt{4 + 2 \sqrt{3}}. ( \sqrt{3} - 1)\) là :

  A.

  1

  B.

  2

  C.

  4

  D.

  6

 • Câu hỏi 16:

  Giá trị rút gọn của biểu thức \((2 \sqrt{5} + 3).{ \sqrt{ 29 -12\sqrt{5}}}\) là.

  A.

  8

  B.

  9

  C.

  10

  D.

  11

 • Câu hỏi 17:

  Nghiệm của phương trình \( \sqrt{ 2x +1} . \sqrt{ x - 2} = \sqrt{ 2x^2 -x - 8}\) là x =......

  A.

  2

  B.

  5

  C.

  3

  D.

  6

 • Câu hỏi 18:

  Tập nghiệm của phương trình Ix - 1I = x + 1 có số phần tử là: .............

  A.

  2

  B.

  1

  C.

  5

  D.

  3

 • Câu hỏi 19:

  Tích tất cả các nghiệm của phương trình \( \sqrt{ 4 x^2 - 12x + 9} = 11 \) là.

  A.

  12

  B.

  -24

  C.

  -28

  D.

  -10

 • Câu hỏi 20:

  Hãy điền dấu >, <, = vào chỗ (....)

  2 + √5 ............. 3 + √2

  A.

  >

  B.

  <

  C.

  =

  D.