Trắc nghiệm IQ - Đề số 17

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 16-07-2016

 • Câu hỏi 1:

  Cho dãy số:

   10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ?

   Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?

  A.

  888, 890

  B.

  890 ,980

  C.

  880,990

  D.

  888,999

 • Câu hỏi 2:

  Một người đàn ông có 53 chiếc tất trong ngăn kéo của mình: 21 cái màu xanh giống nhau, 15 cái màu đen giống nhau và 17 cái màu đỏ giống nhau. Thật không may bóng đèn trong phòng anh ta bị cháy, phòng thì tối như mực. Anh ta phải lấy ra bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn 100% anh ta lấy được một đôi tất màu đen?

  A.

  32

  B.

  40

  C.

  50

  D.

  38

 • Câu hỏi 3:

  Trước 12 giờ trưa là bao nhiêu phút nếu trước đó 9 phút số phút này gấp hai lần sốphút sau 10 giờ sáng?

  A.

  35 phút

  B.

  36 phút

  C.

  37 phút

  D.

  38 phút

 • Câu hỏi 4:

  Tìm 5 số liên tiếp của chuỗi dưới đây có tổng bằng 22.

   7 3 9 6 4 1 3 7 9 3 5 4 1 7 6 5

  A.

  9 3 5 4 1

  B.

  7 3 9 6 4 

  C.

  6 4 1 3 7

  D.

  4 1 7 6 5

 • Câu hỏi 5:

  Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho cả hai dấu chấm đáp ứng được cùng điều kiện như hai dấu chấm trong hình lục giác bên trái ?

  A.

  A

  B.

  D

  C.

  C

  D.

  E

 • Câu hỏi 6:

  Số nào sẽ thay vào dấu chấm hỏi trong hình bên dưới?

   

  A.

  1

  B.

  2

  C.

  9

  D.

  3

 • Câu hỏi 7:

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D

 • Câu hỏi 8:

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  D

  D.

  E

 • Câu hỏi 9:

  Cho hình dưới. Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D

 • Câu hỏi 10:

  Hãy điền số còn thiếu vào chỗ dấu chấm hỏi?

  A.

  5

  B.

  6

  C.

  7

  D.

  8