Trắc nghiệm IQ - Đề số 22

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18-07-2016

 • Câu hỏi 1:

  Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C và D khi ghép với mảnh dưới sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh?

   

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 2:

  Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau: 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

  A.

  20

  B.

  22

  C.

  24

  D.

  26

 • Câu hỏi 3:

  Số nào khác tính chất với các số còn lại?

  9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768

  A.

  9678

  B.

  4572

  C.

  3527

  D.

  7768

 • Câu hỏi 4:

  Cho hình sau:  còn thiếu các chữ số nào?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 5:

  Hình nào khác với các hình còn lại?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 6:

  Mỗi số trong hình kim tự tháp ở dưới là tổng của hai số ngay bên dưới nó. Hãy điền vào kim tự tháp số còn thiếu.

  A.

  Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

  103      
  47      
  28      
  12 16 12  
  2 5 9 3
  B.

  Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

  105      
  49      
  24      
  12 18 12  
  2 5 11 3
  C.

  Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

  103      
  47      
  28      
  32 26 12  
  8 5 9 9
  D.

  Các số lần lượt từ trên xuống, trái sang phải

  102      
  49      
  24      
  11 13 12  
  6 5 7 9
 • Câu hỏi 7:

  Hình nào khác với các hình còn lại?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 8:

  Hình nào khác với các hình còn lại?

  Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác

  A.

  Hình bảy cạnh

  B.

  Hình tam giác

  C.

  Hình lục giác

  D.

  Hình lập phương

 • Câu hỏi 9:

  Hình dưới đây còn thiếu hình nào trong số các hình sau?

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 10:

  Số còn thiếu ở chỗ dấu chấm hỏi là số nào?

  A.

  5

  B.

  4

  C.

  6

  D.

  7