Kết quả bài thi số 311215

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Câu 1

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống :

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn số thích hợp?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn hình vào chỗ trống ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn hình đúng nhất?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chọn hình thích hợp?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn hình thích hợp.

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn hình 

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chọn ra hình đúng?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn lấy một hình đúng nhất ?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chọn hình đúng?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100