Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 123324

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Lê Trúc Nhi
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Không có
100 điểm
Mã đề thi 123324
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 19/06/2017 | 15:33:25
Đề thi có 40 câu hỏi, làm trong 50 phút
Câu 1

Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

A.

 Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra. 

B.

Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C.

Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh

D.

Phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự kiện thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam là.

A.

Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua.

B.

Phát hành tiền Việt Nam.

C.

Thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam.

D.

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Vì sao Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5/1941 có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của cách mạng tháng Tám?

A.

Chủ trương gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

B.

Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

C.

Củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân

D.

Xác định khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, khởi nghĩa tại các đô thị thắng lợi có ý nghĩa quyết định nhất vì đây là nơi.

A.

Có nhiều thực dân đế quốc

B.

Đặt cơ quan đầu não chỉ huy của lực lượng cách mạng

C.

Tập trung các trung tâm chính trị, kinh tế của kẻ thù

D.

Có đông đảo quần chúng nhân dân được giác ngộ.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

1. Cao trào kháng Nhật cứu nước
2. Nhật xâm lược Đông Dương.
3. Mặt trận Việt Minh ra đời.
4. Nhật đảo chính Pháp.

A.

3 – 4 – 2 - 1     

B.

4 – 1 – 3 - 2

C.

1 – 3 – 2 - 4

D.

2 – 3 – 4 - 1

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI là gì?

A.

Chiến tranh xung đột ở nhiều nơi.

B.

Nguy cơ cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên.

C.

Chủ nghĩa khủng bố hoành hành.

D.

Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Những biện pháp đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai có tác dụng như thế nào?

A.

làm thất bại âm mưu cấu kết với quân Anh, quân Pháp ở Miền Nam hòng bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ.

B.

kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

C.

chính quyền cách mạng vẫn giữ vững và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

D.

hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền của chúng.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa phong trào đồng khởi 1959-1960?

A.

Tiêu diệt đế quốc Mĩ và tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

C.

Chuyển cách mạng miền nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công.

D.

Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Quốc gia nào ở khu vực Tây Âu luôn luôn liên minh chặt chẽ với Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

A.

Anh.

B.

I-ta-li-a.

C.

Đức.

D.

Pháp.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945 ở Đông Dương?

A.

Thất bại gần kề của phe phát xít nói chung và của Nhật nói riêng

B.

Nhật Bản tiến hành theo kế hoạch chung của phe phát xít

C.

Mâu thuẫn Nhật - Pháp trở lên gay gắt

D.

Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật nhiều khó khăn

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản là.

A.

do phong trào công nhân thế giới và trong nước phát triển.

B.

do phong trào đấu tranh của nhân dân.

C.

phản ánh khách quan cuộc vân động giải phóng bằng con đường cách mạng vô sản.

D.

do con đường cách mạng tư sản thất bại.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Việt Nam ký Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 về Đông Dương là do.

A.

căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và Pháp, ta không thể đánh bại Pháp về quân sự.

B.

căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và Pháp trong chiến tranh và xu thế của thế giới là giải quyết các vấn đề chiến tranh bằng thương lượng

C.

sự chi phối của Trung Quốc, muốn biến Việt Nam là bước đệm chống lại sự ảnh hưởng của Mĩ ở khu vực Đông Nam Á.

D.

sự chi phối của Liên Xô đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Tại sao Đảng lại thay đổi chủ trương đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939?

A.

Do thực dân Pháp đàn áp.

B.

Sự xuất hiện của Chủ Nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh.

C.

Do Đảng phải đi vào hoạt động bí mật.

D.

Do chính sách của mặt trận nhân dân Pháp.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Đảng của giai cấp tư sản Việt Nam trong những năm 1919-1923 là

A.

Đảng lập hiến 

B.

Nam phong

C.

Trung bắc tân văn

D.

Hội phục viên

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử với Cách Mạng Việt Nam?

A.

Đó là khuynh hướng của nước mới.

B.

Mở ra thời kỳ độc lập tự do cho cách mạng Việt Nam.

C.

Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

D.

Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Năm 1989, Mỹ và Liên Xô đã cùng tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh lạnh là do.

A.

Cuộc "chiến tranh lạnh" mà Mỹ và Liên Xô tham gia bị thế giới lên án.

B.

Liên Xô không đủ tiềm lực tài chính để tiếp tục chạy đua vũ trang.

C.

Mỹ và Liên Xô muốn có thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mới

D.

Mỹ và Liên Xô đều suy giảm thế mạnh trước sự vươn lên của trung tâm Tây Âu và Nhật Bản.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Lý do Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1945?

A.

Quân Pháp bắn súng, ném lựu đạn nhiều nơi ở Hà Nội

B.

Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

C.

Tấn công Nam Bộ và Nam Trung Bộ

D.

Khiêu khích tiến công ta ở Lạng Sơn, Hải Phòng

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Thắng lợi trong chiến cuộc Đông- Xuân 1953-1954 của ta đã đánh dấu kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản là do

A.

Mỹ viện trợ giúp Pháp không kịp thời

B.

địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta

C.

ta giành quyền chủ động liên tiếp trên chiến trường

D.

do hậu phương của Pháp ở xa

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ và Liên Xô từ đồng minh chuyển sang đối đầu?

A.

Đối lập kinh tế. 

B.

Đối lập quân sự.

C.

Đối lập mục tiêu, chiến lược. 

D.

Đối lập chính trị.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Thời cơ "ngàn năm có một" của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh xác định từ sau sự kiện.

A.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

B.

Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

C.

Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

D.

Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Từ năm 1919-1930 công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là công lao nào?

A.

Tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

B.

Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

C.

Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước

D.

Tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Chủ trương "vô sản hóa" của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã góp phần

A.

thúc đẩy sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

B.

lôi kéo tay sai và quân đội Pháp đi theo cách mạng

C.

thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác

D.

thúc đẩy sự phân hóa của Việt Nam quốc dân Đảng

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?

A.

Mục tiêu khởi nghĩa không phù hợp với nhân dân

B.

Giai cấp tư sản Việt Nam chưa thống nhất chủ trương khởi nghĩa

C.

Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

D.

Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Đâu là nguyên nhân cơ bản nhất khiến pháp tăng cường quy mô và tốc độ khai thác lần hai?

A.

Vơ vét nguyên nhiên liệu.

B.

Pháp tham gia chiến tranh và bị thiệt hại nặng nề.

C.

Khai thác nguồn nhân công.

D.

Khai thác thị trường.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa vào thời gian.

A.

Năm 1982

B.

Năm 1985 

C.

Năm 1986 

D.

Năm 1978

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2017 là người nước nào?

A.

Tây Ban Nha

B.

Hàn Quốc

C.

Ca Na Đa

D.

Bồ Đào Nha

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Đâu không phải là vấn đề quan trọng, cấp bách với các nước đồng minh tại hội nghị Ianta?

A.

Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh.

B.

Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

C.

Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

D.

Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Vì sao ta quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ?

A.

Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Điện Biên Phủ.

B.

Có ý nghĩa chính trị và quân sự quan trọng.

C.

Có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á.

D.

Pháp và Mỹ coi đây là" một pháo đài bất khả xâm phạm".

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập.

A.

In-đô-nê-xi-a 

B.

Lào 

C.

Cam-pu-chia

D.

Việt Nam

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

"Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề. Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa. Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam". Những câu hát sau của nhạc sĩ Xuân Oanh nói về sự kiện gì?

A.

Giải phóng thủ đô.

B.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

C.

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thành công.

D.

Nhân dân Hà Nội đánh tan cuôc tập kích bằng máy bay B52 của Mỹ.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, tính từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương.

A.

tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc

B.

kiên quyết cầm súng chống Pháp xâm lược

C.

chủ động đàm phán với Pháp

D.

mượn tay Pháp đuổi quân Trung Hoa Dân quốc

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Bản chất của mối quan hệ ASEAN và 3 nước Đông Dương từ năm 1967 đến 1979.

A.

Chuyển từ đối dầu sang đối thoại.

B.

Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

C.

Giúp đỡ nhân dân 3 nước Đông Dương chống Mỹ

D.

Đối đấu căng thẳng

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Thắng lợi nào đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của kế hoạch "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp?

A.

Biên giới thu đông 1950. 

B.

Điện Biên Phủ năm 1954.

C.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị 1946.   

D.

Việt Bắc- thu đông 1947.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Quốc gia nào là quốc gia khởi đầu cho Cách Mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai?

A.

Mỹ.

B.

Pháp.

C.

Đức. 

D.

Anh.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931?

A.

Xây dựng khối liên minh và mặt trận thống nhất.

B.

Về công tác tư tưởng.

C.

Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng cho tổng khởi nghĩa.

D.

Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Sau bao nhiêu năm từ 1975 Mỹ chính thức bình thường quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

A.

20 năm

B.

30 năm

C.

10 năm

D.

40 năm

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

"Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, nếu chắc thắng thì kiên quyết cho đánh còn không chắc thắng thị kiên quyết không cho đánh". Đó là nội dung của:

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. 

B.

Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.

C.

Chiến dịch biên giới thu đông 1950. 

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Đâu không phải là một tính chất trong phong trào cách mạng 1930-1931?

A.

Rộng lớn 

B.

Quyết liệt

C.

Triệt để

D.

Dân chủ

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Mục tiêu bao quát nhất của Mỹ sau chiến tranh lạnh là gì?

A.

Sử dụng khẩu hiệu dân chủ.   

B.

Khôi phục nền kinh tế Mỹ.

C.

Chi phối, lãnh đạo thế giới.  

D.

Bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Tư tưởng cốt lõi trong cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là.

A.

Độc lập, tự do.  

B.

Ruộng đất, dân cày.

C.

Tự do, dân chủ.       

D.

Dân sinh, hạnh phúc.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán