Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 134506

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Duydong Pham
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Không có
90 điểm
Mã đề thi 134506
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 09/08/2017 | 16:19:08
Đề thi có 40 câu hỏi, làm trong 50 phút
Câu 1

Nguyên nhân mang tính quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế Mỹ sau 1945

A.

áp dụng thành công các tiến bộ khoa học - kĩ thuật.

B.

lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

C.

quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh 

D.

chính sách, biện pháp điều tiết có hiệu quả của nhà nước.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Ý nào sau đây không nằm nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)? 

A.

Nhường cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam. 

B.

Ta để cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Tưởng. 

C.

Hai bên ngừng ngừng bắn ở Nam Bộ... 

D.

Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chíng riêng nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Sau năm 1945, chính sách đối ngoại của Mỹ chủ yếu là thực hiện chiến lược

A.

liên minh chặt chẽ với Nhật Bản.

B.

toàn cầu. 

C.

cắt giảm vũ khí hạt nhân.

D.

cam kết và mở rộng.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nguyên nhân quyết định sự thành công của cách mạng tháng Tám 1945? 

A.

Liên minh công nông vững chắc 

B.

Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta

C.

Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh

D.

Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và phe dồng minh đánh bại, kẻ thù của nhân dân ta đã gục ngã

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Người Việt Nam cần học tập người Nhật Bản điều gì để đẩy mạnh công nghiệp hoá đất nước thành công?

A.

Phát triển công nghiệp nhẹ

B.

Mua bằng phát minh. 

C.

 Đầu tư thích đáng cho giáo dục. 

D.

Tính kỷ luật, tác phong công nghiệp.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Sự kiện tiêu biểu nhất lịch sử thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ảnh hưởng đến cách mạng nước ta? 

A.

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô Viết ra đời. 

B.

Đảng Cộng sản Pháp thành lập năm 1920 

C.

Quốc tế Cộng sản thành lập năm 1919 

D.

Các nước đế quốc họp chia lại thế giới 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào

A.

giao thông vận tải. 

B.

công nghiệp.

C.

thương nghiệp.

D.

nông nghiệp.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Ý nào phản ánh không đúng âm mưu và thủ đoạn của Myx trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam? 

A.

Dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ. 

B.

Dồn dân lập "ấp chiến lược" 

C.

Được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh và quân đội Sài Gòn. 

D.

Chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai qua các đời tổng thống là gì? 

A.

Triển khai chiến lược toàn cấu làm bá chủ thế giới. 

B.

Xác lập trật tự thế giới có lợi cho Mỹ. 

C.

Tiến hành chiến tranh thực dân mới.

D.

Tiến hành chiến tranh lạnh. 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất việc giải quyết mâu thuẫn nào ở Việt Nam phải trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu?

A.

Giữa nông dân với địa chủ.

B.

Giữa công nhân với tư sản.

C.

Giữa nhân Việt Nam với thực dân Pháp.

D.

Giữa tư sản và địa chủ

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Ý nào sau đây không nằm trong nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11.1939?

A.

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

B.

Chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh.

C.

Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. 

D.

Chuyển sang hoạt động đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Lịch sử gọi phong trào giải phóng dân tộc Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

"Lục địa đen" 

B.

"Lục địa mới trổi dậy" 

C.

"Lục địa bùng cháy" 

D.

"Lục địa thức tỉnh" 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Tổ chức chính trị nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925?

A.

Hội Phục Việt. 

B.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

C.

Hội Liên hiệp thuộc địa.

D.

Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A.

An nam Cộng sản đảng. 

B.

Đông Dương Cộng sản đảng. 

C.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

D.

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. 

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Sau CTTG2 sự phát triển thần kỳ Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất là? 

A.

1960 - 1969 GDP hàng năm tăng 10,8%. 

B.

Từ nước bại trận kinh tế bị tàn phá nặng nề, vươn lên một siêu cường kinh tế. 

C.

1960 - 1968 kinh tế Nhật Bản đứng thứ hai thế giới Tư bản. 

D.

Những năm 70 trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính thế giới. 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sự kiện đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn là

A.

Người đưa yêu sách tới Hội nghị Vécxai (6/1919).

B.

Người đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).

C.

Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

D.

Người sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (1921).

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

So với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có gì khác về kết quả và ý nghĩa lịch sử? 

A.

Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo tiền đề hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước. 

B.

Đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự của địch.

C.

Là dấu mốc kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc , bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị thực dân.

D.

Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuân lợi để giành thắng lợi cuối cùng.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Ý nghĩa đối với Trung Quốc về sự thành lập nước CHND Trung Hoa? 

A.

Hoàn thành cuộc cách mạng XHCN. 

B.

Hoàn thành nội chiến giành lại chủ quyền dân tộc.

C.

Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc.

D.

Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đưa đất nước tiến lên CNXH.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo

A.

Người cùng khổ.

B.

Thanh niên.

C.

Nhân dân.

D.

Búa liềm

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?

A.

Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

B.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. 

C.

Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay. 

D.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh sau CTTG2?

A.

Việc thành lập tổ chức VACSAVA 

B.

Sự ra đời kế hoạch Macsan. 

C.

Việc thành lập tổ chức NATO. 

D.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Truman 3.19947 tại quốc hội Mỹ. 

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Tại sao có hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A.

1929 do phong trào công nhân trên thế giới và trong nước phát triển.

B.

Do chủ nghĩa Mác - Lênin tác động mạnh vào ba tổ chức cộng sản 

C.

Do ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ là trở ngại lớn cho cách mạng 

D.

Do sự quan tâm của Quốc Tế cộng sản đối với giai cấp công nhân Việt Nam

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong thời gian?

A.

56 ngày đêm 

B.

57 ngày đêm

C.

55 ngày đêm

D.

54 ngày đêm

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1930 - 1931?

A.

Bí mật, bất hợp pháp.

B.

Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C.

Đấu tranh nghị trường là chủ yếu.

D.

Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Mục đích chủ yếu của Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Việt Nam? 

A.

Nhằm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam sau CTTGT 1 

B.

Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra

C.

Bù đắp những thiệt hại của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 

D.

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất Pháp tuy là nước thắng trận nhưng đã để lạ hậu quả nặng nề nhất

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

1950 - 1973 tình hình kinh tế các nước Tư bản chủ yếu ở Tây Âu? 

A.

Bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 

B.

Kinh tế phát triển nhanh chóng 

C.

Kinh tế phát triển thần kỳ

D.

Dựa vào viện trợ Mỹ để phục hồi nền kinh tế

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930 - 1931 đối với cách mạng Việt Nam là

A.

khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

B.

khối liên minh công nông được hình thành.

C.

Đảng cộng sản Đông Dương được công nhận là một bộ phận của Quốc tế Cộng sản.

D.

là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 chủ yếu là

A.

công nhân, nông dân.

B.

tư sản, tiểu tư sản, nông dân.

C.

các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp.

D.

liên minh tư sản và địa chủ.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 Đảng ta đã xác định kẻ thù là

A.

Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng. 

B.

Bọn đế quốc và phát xít

C.

Bọn thực dân và phong kiến.

D.

Bọn phát xít Nhật.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Thắng lợi nào  của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố "Mỹ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược? 

A.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 

B.

Trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972. 

C.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11/1939)

A.

Nhật là kẻ thù chủ yếu. 

B.

Hai nhiệm vụ chủ yếu là cách mạng ruộng đất và giải phóng dân tộc. 

C.

Cách mạng ruộng đất là nhiệm vụ chủ yếu. 

D.

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là

A.

Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.

B.

Liên minh công nông vững chắc. 

C.

Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đánh bại, kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương đã gục ngã

D.

Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Điểm khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và "Việt nam hóa chiến tranh" là gì? 

A.

Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mỹ.

B.

Có sự phối hợp đáng kể cuả lực lượng chiến đấu Mỹ. 

C.

Dưới sự chỉ huy cuả hệ thống cố vấn quân sự Mỹ.

D.

Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân nguỵ. 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Phương pháp đấu tranh cơ bản trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A.

đấu tranh vũ trang.

B.

đấu tranh chính trị. 

C.

đấu tranh ngoại giao. 

D.

đấu tranh bạo lực

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Thắng lợi quyết định nhất của nhân dân ta trong trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) thể hiện trên mặt trận 

A.

quân sự. 

B.

chính trị. 

C.

kinh tế. 

D.

ngoại giao. 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám ở vào tình thế

A.

bị các nước đế quốc bao vây và cấm vận. 

B.

vô cùng khó khăn như "ngàn cân treo sợi tóc".

C.

được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

khủng hoảng nghiêm trọng do hậu quả của chế độ thực dân.

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Lực lượng nào của ta giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội? 

A.

Trung đoàn Thủ đô.

B.

Việt Nam giải phóng quân. 

C.

Vệ quốc quân.

D.

Cứu quốc quân. 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam với sự hậu thuẫn của

A.

quân đội Mỹ. 

B.

quân đội Anh. 

C.

quân đội Trung Hoa Dân quốc. 

D.

bọn Việt Quốc, Việt Cách. 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Mục tiêu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau cách mạng thánh Tám là

A.

bảo vệ chính quyền Trần Trọng Kim ở Việt Nam. 

B.

đưa thực dân Pháp trở lại Việt Nam. 

C.

mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam.

D.

chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam.

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Việc kí kết Hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp, chứng tỏ

A.

sự suy yếu của lực lượng cách mạng. 

B.

sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao. 

C.

sự thoả hiệp của Đảng và chính phủ ta. 

D.

chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ. 

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán