Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 135478

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
kienduaxe
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Facebook: Không có
92.5 điểm
Mã đề thi 135478
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 07/09/2017 | 10:51:44
Đề thi có 40 câu hỏi, làm trong 50 phút
Câu 1

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào 

A.

Chính trị, ngoại giao 

B.

Kinh tế ,văn hóa

C.

Quân sự 

D.

Chính trị, văn hóa

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Loại hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống

A.

Chiến tranh một phía

B.

Chiến tranh đặc biệt

C.

Chiến tranh cục bộ

D.

Việt Nam hóa chiến tranh

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

A.

Tháng 10 - 1930.

B.

Tháng 12 - 1930.

C.

Tháng 3 - 1930.

D.

Tháng 5 - 1930.

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" là gì?

A.

Thắng lợi của cách mạng Cu Ba năm 1959.

B.

Thắng lợi của cuộc cách mạng Hồi giáo I-ran năm 1979.

C.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975.

D.

Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của Cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

A.

Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ.

B.

Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân đội Sài Gòn và quốc sách “bình định” của “Việt Nam hóa chiến tranh”

C.

Buộc Mĩ ngừng ngay cuộc ném bom đánh phá miền Bắc 12 ngày đêm

D.

Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Lĩnh vực Liên Xô đi đầu trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội từ thập niên 50 đến thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A.

Công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân

B.

Công nghiệp quốc phòng

C.

Công nghiệp nặng (chế tạo máy)

D.

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp, mâu thuẫn giai cấp cơ bản của xã hội Việt Nam là gì?

A.

Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

B.

Giai cấp nông dân với địa chủ

C.

Giai cấp công nhân với đế quốc Pháp

D.

Giai cấp công nhân, nông dân với đế quốc Pháp

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Biến đổi to lớn nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Từ các nước thuộc địa, phụ thuộc trở thành các nước độc lập

B.

Sự ra đời của tổ chức ASEAN

C.

Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế cao

D.

Ngày càng mở rộng quan hệ đối ngoại

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Những năm đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện hai khuynh hướng cách mạng là:

A.

Vô sản và tư sản

B.

Phong kiến và vô sản

C.

Vô sản và dân chủ tư sản

D.

Dân chủ tư sản và phong kiến

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN như thế nào?

A.

Quan hệ hợp tác song phương

B.

Quan hệ đối đầu do bất đồng về chính trị

C.

Quan hệ đối thoại

D.

Quan hệ đối đầu do vấn đề Campuchia

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Trong khoảng thời gian từ năm 1917 – 1927, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lần lượt trải qua hoạt động cách mạng ở những nước nào?

A.

Pháp, Liên Xô, Trung Quốc

B.

Pháp, Liên Xô, Việt Nam

C.

Pháp, Trung Quốc, Việt Nam

D.

Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Chọn câu từ để điền vào phát biểu sau: "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường............." (Nguyễn Ái Quốc)

A.

Cách mạng tháng Mười Nga

B.

Cách mạng dân chủ tư sản

C.

Cách mạng vô sản

D.

Cách mạng thuộc địa

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A.

Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận áp đặt quyền thống trị với các nước bại trận

B.

Một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng

C.

Một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

D.

Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Vai trò nào dưới đây gắn liền với tên tuổi của Nenxơn Manđêla?

A.

Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của thực dân Anh

B.

Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Angiêri

C.

Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ănggôla

D.

Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Điểm khác biệt cơ bản giữa "Cương lĩnh Chính trị" (Nguyễn Ái Quốc) và "Luận cương Chính trị" (Trần Phú) là:

A.

Đánh giá đúng khả năng cách mạng của giai cấp công nhân

B.

Xác định lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam là liên minh công – nông

C.

Giải quyết đúng đắn nhiệm vụ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

D.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Trong các liên minh quân sự dưới đây, liên minh nào không phải do Mỹ lập nên?

A.

NATO

B.

VACSAVA

C.

SEATO

D.

CENTO

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Vì sao chính quyền cách mạng được thành lập tại Nghệ An và Hà Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 được gọi là chính quyền Xô Viết?

A.

Vì đây là chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết

B.

Vì đây là hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga)

C.

Vì đây là hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo

D.

Vì đây là hình thức nhà nước của những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 – 1945 là:

A.

Phản động thuộc địa và tay sai

B.

Thực dân, phong kiến

C.

Đế quốc và phát xít

D.

Phát xít Nhật

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Định ước Henxinki năm 1975 nhằm mục đích gì?

A.

Tăng cường hợp tác giữa các nước về giáo dục, y tế

B.

Trao đổi về khoa học – kĩ thuật

C.

Tạo ra cơ chế giải quyết vấn đề an ninh hòa bình ở châu Âu

D.

Giải quyết hòa bình ở Đông Dương

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng trong những năm 1936 – 1939 là do:

A.

Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản

B.

Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi

C.

Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt

D.

Chính phủ Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Sự trỗi dậy của Liên minh châu Âu (EU) tác động như thế nào đến xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc?

A.

Xu hướng thế giới đa cực

B.

Xu hướng thế giới đơn cực

C.

Xu hướng thế giới đa cực nhiều trung tâm

D.

Xu hướng thế giới hai cực

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?

A.

Khởi nghĩa Bắc Sơn

B.

Khởi nghĩa Nam Kì

C.

Khởi nghĩa Ba Tơ

D.

Binh biến Đô Lương

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Mục đích của phát xít Nhật khi bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì?

A.

Phá hoại nền nông nghiệp của nước ta

B.

Phát triển trồng cây công nghiệp

C.

Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh

D.

Phát triển công nghiệp

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa:

A.

Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập

B.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới

C.

Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế

D.

Sử dụng chưa hiệu quả các nguồn vốn vay nợ

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Trong cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:

A.

Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Hải Dương

B.

Bắc Giang, Hải Dương, Huế, Hà Tĩnh

C.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

D.

Hà Tĩnh, Huế, Bắc Giang, Hà Nội

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám (1945) là:

A.

Phát xít Nhật

B.

Thực dân Pháp

C.

Thực dân Anh

D.

Trung Hoa dân quốc

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" có điểm gì khác biệt cơ bản so với "Chiến tranh đặc biệt"?

A.

Lực lượng quân đội Sài Gòn giữ vai trò quan trọng nhất

B.

Lực lượng quân Mĩ đóng vai trò quan trọng nhất

C.

Lực lượng quân Mĩ và quân Đồng minh giữ vai trò quyết định

D.

Lực lượng quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ giữ vai trò quyết định

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Sau thất bại trong chiến tranh Việt Nam, hành động của giới cầm quyền Mỹ là:

A.

Vẫn tiếp tục "chiến lược toàn cầu"

B.

Từ bỏ "chiến lược toàn cầu"

C.

Chỉ theo đuổi chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu

D.

Chỉ theo đuổi chiến tranh lạnh chống Trung Quốc

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc (1947) là gì?

A.

Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến

B.

Bộ đội chủ lực trưởng thành lên trong chiến đấu

C.

Loại khỏi vòng chiến đấu một lực lượng lớn sinh lực địch

D.

Làm thất bại âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh", buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Yếu tố nào sẽ còn tiếp tục tạo ra sự đột phá và biến chuyển của cục diện thế giới trong tương lai?

A.

Sự hợp tác Nga – Mỹ

B.

Sự vươn lên của Nhật Bản và Tây Âu

C.

Sự chạy đua vũ trang giữa Mĩ – Nga

D.

Sự phát triển của cách mạng khoa học – kĩ thuật

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Thắng lợi nào sau đây đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta phát triển sang giai đoạn mới: Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?

A.

Việt Bắc 1947

B.

Biên giới 1950

C.

Tây Bắc 1952

D.

Điện Biên Phủ 1954

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Trong cuộc Tiến công chiến lược 1972, quân ta đã lần lượt chọc thủng ba tuyến phòng thủ quan trọng của địch là:

A.

Đà Nẵng, Tây Nguyên và Sài Gòn

B.

Quảng Trị, Đà Nẵng và Tây Nguyên

C.

Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn

D.

Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Điểm tương đồng trong các chiến lược chiến tranh mà Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) là:

A.

Sử dụng quân Mỹ và quân chư hầu làm nòng cốt

B.

Sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng tiên phong, nòng cốt

C.

Âm mưu chia cắt lâu dài nước ta và nằm trong chiến lược "toàn cầu" của Mỹ

D.

Nhằm âm mưu dùng người Việt đánh người Việt

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Ngày 6 – 6- 1969 gắn với sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta?

A.

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đến Hội nghị Paris

B.

Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương

C.

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời

D.

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Nội dung nào sau đây không phải là chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986)

A.

Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường

B.

Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô

C.

Phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với hai thành phần: nhà nước và tập thể

D.

Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước
2. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn
3. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội
4. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

A.

1 – 3 – 2 – 4 

B.

2 – 4 – 1 – 3

C.

3 – 2 – 1 – 4

D.

4 – 2 – 1 – 3

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là làm thay đổi thành tố nào dưới đây?

A.

lí tưởng của chủ nghĩa xã hội

B.

chuyển hướng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa

C.

con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội

D.

mục tiêu của chủ nghĩa xã hội

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của Nga và Mỹ sau Chiến tranh lạnh là:

A.

Cả hai nước đều trở thành trụ cột trong trật tự thế giới "hai cực"

B.

Ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại để mở rộng ảnh hưởng

C.

Trở thành đồng minh, là nước lớn trong Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc

D.

Là người bạn lớn của EU, Trung Quốc và ASEAN

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Trận chiến đấu gay go, quyết liệt nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh là trận đánh nào?

A.

Trận đường số 14 - Phước Long

B.

Trận đánh Phan Rang

C.

Trận đánh Xuân Lộc

D.

Trận đánh ở sân bay Tân Sơn Nhất

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946) được kí kết giữa Việt Nam và Pháp không phải là một văn bản mang tính pháp lí quốc tế vì:

A.

Pháp không công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự chủ

B.

Hiệp định này do Chính phủ Việt Nam và Pháp kí riêng không có sự chứng kiến của đại diện các nước

C.

Hiệp định không công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viên riêng

D.

Hiệp định chỉ công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
92.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán