Kết quả bài thi số 179019

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Duyên Trần
Ngày sinh: 17/01/2000
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 179019
Môn Hóa học, THPT Quốc gia
kết thúc thi 11/05/2018 | 22:23:33
BÀI THI SỐ #179019
Câu 1

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là

A.

C15H31COOH và C17H35COOH.

B.

C17H33COOH và C15H31COOH

C.

C17H31COOH và C17H33COOH

D.

C17H33COOH và C17H35COOH

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A.

200

B.

100

C.

320

D.

50

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là

A.

0,134.              

B.

0,424. 

C.

0,441.  

D.

0,414. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Cho luồng khí H2  dư qua ống sứ đựng hỗn hợp bột rắn gồm các chất CuO, CaO, Fe2O3

Al2O3  nung nóng để hiđro khử hoàn toàn oxit kim loại tạo kim loại những oxit nào

mà nó khử được. Các chất rắn sau phản ứng gồm các chất nào?

A.

Cu, Ca, Fe, Al

B.

Cu, Fe, CaO, Al2O3, CuO, Fe2O3

C.

Cu, Ca, Fe, Al2O3

D.

Cu, Fe, CaO, Al2O3

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, mạch hở, đơn chức, và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2(đkc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 80%, thu được m gam este. Gía trị của m là:

A.

11,56

B.

12,24

C.

12,88  

D.

13,45

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cấu hình electron không đúng ?

A.

Cr (z = 24): [Ar] 3d5 4s1 .

B.

Cr ( z = 24): [Ar] 3d4 4s2 .

C.

Cr2+: [Ar] 3d4 .

D.

Cr3+: [Ar] 3d3 .

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho 24,4 g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m (g) muối clorua. Giá trị của m là:

A.

2,66 g

B.

22,6 g

C.

26,6 g

D.

6,26 g

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Hoà tan hoàn toàn 10,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) bằng dung dịch HCl thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, nếu cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 1,96 lít N2O duy nhất (đktc) và không tạo ra NH4NO3. Kim loại R là

A.

Al

B.

Mg

C.

Zn

D.

Ca

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, các muối sinh ra sau khi xà phòng hóa được sấy đến khan và cân được 21,8 gam. Tỉ lệ nHCOONa:nCH3COONa là:

A.

3:4

B.

1:1

C.

1:2

D.

2:1

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là

A.

Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2

B.

Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2

C.

AgNO3 và Mg(NO3)2

D.

Fe(NO3)2 và AgNO3.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn