Kết quả bài thi số 199109

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Nhật Thao
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
100 điểm
Mã đề thi 199109
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 07/06/2018 | 11:04:44
BÀI THI SỐ #199109
Câu 1

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp tại Việt Nam là ?

A.

Bù vào những thiệt hai của công cuộc khai thác lần thứ nhất.

B.

Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh lần thứ nhất gây ra.

C.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - Xã hội ở Việt Nam

D.

Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo nào?

A.

Báo Tiền Phong.

B.

Báo Thanh Niên.

C.

Tạp chí Thư tín quốc tế.

D.

Báo Nhân Dân.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

A.

Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

B.

Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C.

Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.

D.

Thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

B.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925).

C.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920).

D.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vec-xai (1919).

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)? 

A.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

B.

Thành lập Tòa án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh. 

C.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. 

D.

Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là 

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B.

Đảng Lao Động Việt Nam. 

C.

Đảng Cộng sản Đông Dương. 

D.

Đông Dương Cộng sản Đảng. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển "thần kì"của Nhật Bản giai đoạn từ 1960 đến 1973 là 

A.

tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 

B.

áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật. 

C.

con người được coi là vốn quý nhất. 

D.

vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỷ XX trên thế giới là hệ quả quan trọng của

A.

cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. 

B.

quá trình thống nhất thị trường thế giới. 

C.

sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. 

D.

sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 

A.

16000 địch, trong đó có 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

B.

16200 địch, trong đó có 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

C.

16200 địch, trong đó có 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

D.

16020 địch, trong đó có 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ? 

A.

Ta cần thời gian để chuẩn bị lực lượng. 

B.

Từ đầu cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch. 

C.

Hậu phương của ta chưa vững mạnh. 

D.

Tất cả các lý do trên. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm mục đích gì?

A.

Làm bá chủ thế giới. 

B.

Xóa bỏ CNXH trên thế giới. 

C.

Chi phối các nước tư bản đồng minh. 

D.

Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Sự kiện nào sau đây đánh dấu hoàn thành công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong giai đoạn 1975 – 1976? 

A.

Đại thắng mùa xuân 1975. 

B.

Hội nghị hiệp thương chính trị tại Sài Gòn. 

C.

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. 

D.

Kết quả của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI tại Hà Nội. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Bước sang thế kỷ XXI xu thế chung của thế giới ngày nay là 

A.

cùng tồn tại trong hoà bình,các bên cùng có lợi. 

B.

xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 

C.

hoà bình ổn định và hợp tác phát triển. 

D.

hoà nhập nhưng không hoà tan. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN? 

A.

Hội nghị Băng cốc ngày 8-8-1967 

B.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 năm 1976

C.

Hội nghị Băngcoc Thái lan năm 1999

D.

Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 năm 1976

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

A.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. 

B.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 

C.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng khắp cả nước. 

D.

Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Đâu không phải là ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954? 

A.

Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp - Mỹ

B.

Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp

C.

Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương 

D.

Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Rơve 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Sau Cách mạng tháng Tám, để giải quyết căn bản nạn đói có tính chất lâu dài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi 

A.

Thành lập "Hũ gạo cứu đói", tổ chức "ngày đồng tâm". 

B.

"Tấc đất tấc vàng", "không một tấc đất bỏ hoang". 

C.

"Tăng gia sản xuất! tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!" 

D.

Bãi bỏ các thứ thuế vô lý của chế độ cũ, giảm tô 25%. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh tháng 08 năm 1945, các nước Đông Nam Á giành độc lập là? 

A.

Việt Nam, Lào, Campuchia. 

B.

Việt Nam, Malayxia, Inđonêxia. 

C.

Việt Nam, Lào, Inđonêxia. 

D.

Việt Nam, Inđônêxia, Thái lan.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Việt Nam Quốc Dân Đảng là một tổ chức Đảng chính trị theo xu hướng 

A.

Dân chủ vô sản. 

B.

Dân chủ tư sản. 

C.

Dân chủ tiểu tư sản. 

D.

Dân chủ vô sản và tư sản. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kỳ 1936 - 1939 là gì? 

A.

Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập. 

B.

Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày. 

C.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình. 

D.

Tất cả đều đúng 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A.

thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình , và giúp đỡ các nước XHCN. 

B.

hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN. 

C.

tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người của Mỹ. 

D.

kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ và lực lượng thù địch. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939) xác định cách nhiệm vụ cách mạng Đông Dương là gì? 

A.

nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu. 

B.

chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh. 

C.

đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách. 

D.

Tất cả các nhiệm vụ trên. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã 

A.

phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ 

B.

đạt thế cân bằng về vũ khí nguyên tử đối với Mỹ

C.

vươn lên hơn Mỹ về vũ khí nguyên tử. 

D.

chứng tỏ khoa học - kỷ thuật của Liên Xô phát triển. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập 

A.

Mặt trận Liên Việt. 

B.

Mặt trận Việt Minh. 

C.

Mặt trận Đồng minh. 

D.

Mặt trận thống nhất phản đế đông Dương. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa thắng lợi của cách mạng Trung Quốc? 

A.

Chấm dứt hơn 100 năm nộ dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư Phong kiến. 

B.

Đưa Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH. 

C.

Tăng cường lực lương CNXH trên toàn thế giới, ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng trên tòa thế giới. 

D.

Buộc Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài Loan, đưa Trung Quốc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Vì sao Hội nghị Trung ương 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám 1945? 

A.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

B.

Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6. 

C.

Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

D.

Củng cố được khối đoàn kết toàn dân. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Chiến thắng nào của quân dân ta ở Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) buộc Mỹ tuyên bố "Mỹ hóa" trở lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam? 

A.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

B.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

C.

Chiến thắng Vạn Tường năm 1965. 

D.

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) năm 1963.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Chiến thắng nào sau đây đã đưa quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc bộ), mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp? 

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. 

B.

Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950.

C.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16.

D.

Chiến dịch Tây Bắc Thu Đông 1952. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Tình hình các nước Đông Bắc Á trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945), là như thế nào? 

A.

Tất cả đều bị chủ nghĩa thức dân nô dịch. 

B.

Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản). 

C.

Các quốc gia vẫn giữ được độc lập tương đối. 

D.

Là các quốc gia Phong kiến lạc hậu đứng trước nguy cơ bị xâm lược. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Trong khí thế của phong trào "Đồng Khởi" thì ngày 20 tháng 12 năm 1960

A.

Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời 

B.

Mặt trận Dân tộc giải phóng Việt Nam ra đời 

C.

Mặt trận giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời 

D.

Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam ra đời 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Năm 1936 Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là 

A.

Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

D.

Mặt trận Việt Minh. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã diễn ra qua ba chiến dịch lớn là 

A.

Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Xuân Lộc. 

B.

Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Buôn Ma Thuột. 

C.

Tây Nguyên, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. 

D.

Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

 Bước vào đông – xuân 1953 - 1954, Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm 

A.

"kết thúc nhanh chóng chiến tranh ở Việt Nam". 

B.

"kết thúc chiến tranh trong danh dự". 

C.

"nhanh chóng kiểm soát tình hình chiến trường".

D.

"giành thế chủ động trên chiến trường Đông Dương".

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Phong trào nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng Miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? 

A.

Phong trào ở Bến Tre. 

B.

Phong trào "Đồng Khởi".

C.

Phong trào ở huyện Mỏ Cày. 

D.

Phong trào ở Trà Bồng. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ " đánh cho Mỹ cút" bằng thắng lợi nào? 

A.

Ký hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954. 

B.

Ký hiệp định Pari năm ngày 21-7-1975. 

C.

Ký hiệp định Giơnevơ ngày 27-1- 1954. 

D.

Ký hiệp định Pari năm ngày 27-1-1973. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Sự kiện lịch sử nào buộc Mỹ phải tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh xâm lược ở Việt Nam? 

A.

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) năm 1963. 

B.

Cuộc hành quân vào thôn Vạn Tường năm 1965. 

C.

Chiến dịch tấn công vào ấp Bình Giã năm 1964. 

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Đường lối đổi mới về chính trị ở nước ta được Đảng ta đề ra trong Đại hội VI (12-1986) là nội dung nào sau đây? 

A.

Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

B.

Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa,bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 

C.

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc,chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác. 

D.

Tất cả các ý trên. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Toàn bộ nội dung của hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành 

A.

khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta. 

B.

bản tuyên bố thành lập tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc. 

C.

cơ sở pháp lí để các nước phân chia quyền lợi sau chiến tranh. 

D.

trật tự thế giới mới do Liên Xô và Mỹ đứng đầu. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Nguyên nhân quyết định thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước là gì? 

A.

Do sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B.

Do truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. 

C.

Do tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 

D.

Do sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các nước XHCN anh em. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Dựa vào viện trợ của Mỹ cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với mong muốn 

A.

Kết thúc nhanh chiến tranh. 

B.

Giành lại thế chủ động chiến tranh. 

C.

Hi vọng kiểm soát được tình hình ở Miền Bắc Việt Nam. 

D.

Kết thúc chiến tranh trong 12 tháng. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn