Kết quả bài thi số 247008

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Đồng Huyền
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 247008
Môn Tiếng anh, Lớp 9
kết thúc thi 04/07/2018 | 11:03:03
BÀI THI SỐ #247008
Câu 1

He often comes back to visit Oxford, ..............he grew up.

A.

of which

B.

which

C.

 that

D.

where

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

It ...............rain this evening. Why don't you take your raincoat?

A.

must

B.

will be

C.

could be

D.

might

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Jack wouldn't have got into trouble if he ..................our advice.

A.

follows

B.

were following

C.

 followed

D.

 had followed

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

I regret not buying that motorbike. I wish I ..................it.

A.

bought

B.

have bought

C.

had bought

D.

buy

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

capture

B.

device

C.

crazy

D.

 creature

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 highlands

B.

trust

C.

extensive

D.

celsius

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

In 1995, a huge earthquake ....................the city of Kobe in Japan.

A.

 struck

B.

happened

C.

took place

D.

took place

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

..................he had not paid his bill, his electricity was cut off.

A.

As

B.

Because

C.

All are correct

D.

Since

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

You may also find your country and other....................places.

A.

interesting

B.

uninteresting

C.

 interested

D.

interest

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Jack said he hadn't cheated in the exam. He denied.................

A.

to have cheated.

B.

cheating.

C.

being cheated.

D.

to cheat.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn