Kết quả bài thi số 247364

; Môn học: ; 35 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Phạm Sinh Hùng
Ngày sinh: 17/02/2007
Đề thi có 35 câu hỏi
Làm trong 45 phút
85.7 điểm
Mã đề thi 247364
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 08/07/2018 | 20:21:28
BÀI THI SỐ #247364
Câu 1

What _____ your favorite food ?

A.

is

B.

are

C.

does

D.

do

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

That house is very big ______ beautiful.

A.

but

B.

so

C.

and

D.

however

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau . This is Linda. She’_______best friend.

A.

me

B.

I

C.

my

D.

mine

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

_ What ______ ?

_ Beautiful.

A.

the wearther is like

B.

is the wearther like

C.

weather is it like

D.

like is the weather

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

How old are you?

________ .

A.

I’m thirteen

B.

I’m John

C.

I’m fine, thanks

D.

I’m a student

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Which word is the odd one out?

A.

thirtieth

B.

second

C.

fourteen

D.

eleventh

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn từ gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Would You Like to Come To the Cafeteria, nga’s?     Chọn câu trả lời đúng:

A.

To Come

B.

Would

C.

Nga’s

D.

The Cafeteria

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

My little brother__________a dog for his birthday.

A.

want

B.

enjoys

C.

wishes

D.

hopes

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Which sentence is closest in meaning to the underlined sentence?

Milan ofnten walks to school.

 

A.

Milan often go to school by bus.

B.

Milan’s father often takes her to school

C.

Milan often go to school with her friends.

D.

Milan often goes to school on foot

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Mai and Trang______ good friends

A.

are

B.

am

C.

it’s

D.

is

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

_ Is Mr.Pike your form teacher?

_ _______

A.

Yes, it is

B.

Yes, he is

C.

Yes, she is

D.

Yes, we are

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

_ What’s your favorite _______?

_ Oh, Math, I think.

A.

teacher

B.

friend

C.

subject

D.

letter

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

________do you have to day?

-Math and Geograpy.

A.

When

B.

What

C.

What time

D.

Who

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Are you doctors?

________

A.

Yes, we’re

B.

Yes, they’re

C.

Yes, I am

D.

Yes, we are

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

The children wake _____ early in the morning.

A.

off

B.

to

C.

up

D.

out

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

My father plants a lot of flowers _______ the garden.

A.

on

B.

at

C.

in

D.

under

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

______ a clock in your room ?

A.

Are there

B.

Is there

C.

Have there

D.

Has there

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

The sun rises at 6.23 a.m. and________at 17.03 p.m.

A.

sets

B.

goes to bed

C.

puts away

D.

lies down

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Football, chess and badminton are ______

A.

maches

B.

plays

C.

athletics

D.

games

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Daisy lives ______ a small house

A.

on

B.

at

C.

in

D.

over

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

_ Fred says he doesn’t like you.

_ ______

A.

I don’t care

B.

It is the name

C.

I know he isn’t

D.

I’m sorry

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

– --Is that your teacher?

_ _______ .

A.

Is

B.

Yes, it is

C.

That one

D.

Yes, she is

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

I live .............. a street

A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Those ______ pens and pencils.

A.

is

B.

are

C.

has

D.

have

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Chọn Từ Hay Nhóm Từ Thích Hợp Nhất để Hoàn Thành Câu Sau: 

Mr Robinson Wants An Apartment In Ha Noi For His Family. He ...............it   . Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Finds

B.

Is Looking At

C.

Looks

D.

Is Looking For

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Her office is next to her house. She goes to work ______

A.

by train

B.

by bus

C.

on foot

D.

by plane

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Is their school big________small?

A.

and

B.

so

C.

with

D.

or

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

How many classrooms ______ ?

A.

your school have

B.

does your school have

C.

your school has

D.

does your school has

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

_ Which pencil do you want?

_ ______

A.

That one.

B.

That’s it.

C.

Here is.

D.

Yes, please

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

There are two pictures _____ the wall.

A.

on

B.

over

C.

for

D.

with

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

_ How _____ is your little brother?

_ He’s three years old?

A.

many

B.

mnuch

C.

years

D.

old

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

We ______ fine, thank you

A.

be

B.

am

C.

is

D.

are

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

This is my classroom and that .............. your classroom.

A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

_ _____ is Phong ?

_ He’s in the livingroom

A.

When

B.

Where

C.

Who

D.

What

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

-______ is behind the house?

- The garden.

A.

What

B.

Where

C.

Who

D.

Whose

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
85.7 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn