Kết quả bài thi số 247931

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Trương Văn Lộc
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
90 điểm
Mã đề thi 247931
Môn Toán học, THPT Quốc gia
kết thúc thi 16/07/2018 | 09:39:57
BÀI THI SỐ #247931
Câu 1

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

A.

z = -2 + i

B.

z = 1 - 2i

C.

z = 2 + i

D.

z = 1 + 2i

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

\(\lim_{x \to +\infty} ({{x-2}\over{x+3}}) =\)

A.

\(-2\over3\)

B.

1

C.

2

D.

-3

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là

A.

\(A_{10}^{8}\)

B.

\(A_{10}^{2}\)

C.

\(C_{10}^{2}\)

D.

\(10^2\)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là

A.

\(V={{1\over3}Bh}\)

B.

\(V={{1\over6}Bh}\)

C.

\(V=Bh\)

D.

\(V={{1\over2}Bh}\)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.

(-2;0)

B.

\((-\infty;-2)\)

C.

(0;2)

D.

\((0;+\infty)\)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cho hàm số y = f(x)  liên tục trên đoạn [a; b] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b(a < b) Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành được tính theo công thức

A.

\(V= \pi\int_a^b \mathrm{f^2}(x)\,\mathrm{d}x\)

B.

\(V= 2\pi\int_a^b \mathrm{f^2}(x)\,\mathrm{d}x\)

C.

\(V= \pi^2\int_a^b \mathrm{f^2}(x)\,\mathrm{d}x\)

D.

\(V= \pi^2\int_a^b \mathrm{f}(x)\,\mathrm{d}x\)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Hàm số đạt cực đại tại điểm

A.

x = 1

B.

x = 0 

C.

x = 5 

D.

x = 2

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

log(3a) = 3loga

B.

\(loga^3 = {1\over3}log a\)

C.

loga3 = 3loga

D.

\(log(3a) = {1\over3}loga\)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) 3x2 + 1 là

A.

x3 + C

B.

\({x^3\over3} +x+C\)

C.

6x + C

D.

x3 + x + C

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(3;-1;1). Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm 

A.

M(3;0;0)

B.

N(0;-1;1)

C.

P(0;-1;0)

D.

Q(0;0;1)

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A.

y = -x4 + 2x2 + 2

B.

y = x4 - 2x2 + 2

C.

y = x3 - 3x2 + 2

D.

y = -x3 + 3x2 + 2

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng \(d ={x-2\over-1}={y-1\over2}={z\over1}\). Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là

A.

\(\overrightarrow{u_1}=(-1;2;1)\)

B.

\(\overrightarrow{u_2}=(2;1;0)\)

C.

\(\overrightarrow{u_3}=(2;1;1)\)

D.

\(\overrightarrow{u_4}=(-1;2;0)\)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Tập nghiệm của bất phương trình 22x < 2x+6 

A.

(0;6)

B.

\((-\infty;6)\)

C.

(0;64)

D.

\((6;+\infty)\)

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng 

A.

\(2\sqrt2a\)

B.

3a

C.

2a

D.

\(3a\over2\)

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Trong không gian Oxyz,cho ba điểm M(2;0;0), N(0;-1;0), và P(0;0;2). Mặt phẳng (MNP) có phương trình là

A.

\({x\over2}+{y\over-1}+{z\over2}=0\)

B.

\({x\over2}+{y\over-1}+{z\over2}=-1\)

C.

\({x\over2}+{y\over1}+{z\over2}=1\)

D.

\({x\over2}+{y\over-1}+{z\over2}=1\)

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng? 

A.

\(y={x^2-3x+2\over x-1}\)

B.

\(y={x^2\over x^2+1}\)

C.

\(y= \sqrt{x^2-1}\)

D.

\(y={x\over x+1}\)

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau 

Số nghiệm của phương trình f(x) - 2 = 0 là

A.

0

B.

3

C.

1

D.

2

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = x4 - 4x2 + 5 trên đoạn [-2;3] bằng:

A.

50

B.

5

C.

1

D.

122

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Tính tích phân \(\int\limits_0^2{dx\over x+3}\) bằng

A.

\(16\over225\)

B.

\(log{5\over3}\)

C.

\(ln{5\over3}\)

D.

\(2\over15\)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Gọi z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình 4z2 - 4z + 3 = 0. Giá trị của biểu thức |z1| + |z2| bằng

A.

\(3\sqrt2\)

B.

\(2\sqrt3\)

C.

3

D.

\(\sqrt3\)

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Cho hình lập phương  ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và  A'C' bằng 

A.

\(a\sqrt3\)

B.

a

C.

\(a\sqrt3\over2\)

D.

\(a\sqrt2\)

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi? 

A.

102.120.000 đồng. 

B.

102.423.000 đồng. 

C.

102.016.000 đồng. 

D.

102.017.000 đồng. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng 

A.

\(5\over22\)

B.

\(6\over11\)

C.

\(5\over11\)

D.

\(8\over11\)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-1;2;1) và B(2;1;0) . Mặt phẳng qua A và vuông góc với AB có phương trình là

A.

3x - y - z - 6 = 0

B.

3x - y - z + 6 = 0

C.

x + 3y + z - 5 = 0

D.

x + 3y + z - 6 = 0

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M là trung điểm của SD  (tham khảo hình vẽ dưới đây). 

Tang của góc giữa BM và (ABCD) bằng. 

A.

\(\sqrt2 \over2\)

B.

\(\sqrt3 \over3\)

C.

\(2\over3\)

D.

\(1\over3\)

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Với n là số nguyên dương thỏa mãn \(C_n^1 + C_n^2 = 55\). Số hạng không chứa x trong khai triển của 
biểu thức \((x^3+{2\over x^2})^n\) bằng

A.

322560. 

B.

3360. 

C.

80640. 

D.

13440. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình log3x.x.log9x.log27x.log81x = \(2\over3\) bằng

A.

\(82\over9\)

B.

\(80\over9\)

C.

9

D.

0

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và . OA = OB = OC. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

  

A.

90o

B.

30o

C.

60o

D.

45o

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng \(d_1={x-3\over-1}={y-3\over-2}={z+2\over1},d_2={x-5\over-3}={y+1\over2}={z-2\over1}\) và mặt phẳng \((P): x+2y+3z-5=0\). Đường thẳng vuông góc với (P), cắt d1 và d2 có phương trình là:

A.

\({x-1\over1}={y+1\over2}={z\over3}\)

B.

\({x-2\over1}={y-3\over2}={z-1\over3}\)

C.

\({x-3\over1}={y-3\over2}={z+2\over3}\)

D.

\({x-1\over3}={y+1\over2}={z\over1}\)

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số \(y=x^3+mx-{1\over5x^5}\)đồng biến trên khoảng \((0;+\infty)\)?

A.

5

B.

3

C.

0

D.

4

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 3x2 , cung tròn có phương trình y = 4 - x2 (với \(0\leq x \leq 2\)) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích hình (H) bằng 

A.

\(4\pi+3\over12\)

B.

\(4\pi-3\over6\)

C.

\(4\pi+2\sqrt3-3\over6\)

D.

\(5\sqrt3-2\pi\over3\)

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Biết \(\int\limits_1^2{dx\over(x+1)\sqrt x+x\sqrt {x+1}} =\sqrt a-\sqrt b -c\) với a,b,c là các số nguyên dương. Tính P =  a + b + c

A.

P = 24

B.

P = 12

C.

P = 18

D.

P = 46

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD.

A.

\(S_{xq}={16\sqrt2\pi\over3}\)

B.

\(S_{xq}={16\sqrt2\pi\over4}\)

C.

\(S_{xq}={12\sqrt2\pi\over3}\)

D.

\(S_{xq}={3\sqrt2\pi\over2}\)

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình 16x - 2.12x + (m - 2).9x = 0 có nghiệm dương? 

A.

1

B.

2

C.

4

D.

3

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình \(\sqrt[3]{m+3{\sqrt[3]{m+3sinx}}}=sinx\) có nghiệm thực? 

A.

5

B.

7

C.

3

D.

2

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y = |x3 - 3x + m| trên đoạn[0;2] bằng 3. Số phần tử của S là 

A.

1

B.

2

C.

0

D.

6

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Cho hàm số f(x) xác định trên R\{\(1\over2\)} thỏa mãn \(f'(x)={2\over2x-1}\) , f(0) = 1  và f(1) = 2.Giá trị của biểu thức f(-1) + f(3) bằng 

A.

4 + ln5.

B.

2 + ln15

C.

3 + ln15

D.

ln15

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Cho số phức z = a + bi , (a,b \(\in\) R) thỏa mãn z + 2 + i - |z|(1 + i) = 0 và |z| > 1 . Tính . P = a + b 

A.

P = -1

B.

P = -5

C.

P = 3

D.

P = 7

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Cho hàm số y = f(x) và y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f(2 - x) đồng biến trên khoảng

A.

(1;3)

B.

\((2;+\infty)\)

C.

(-2;1)

D.

\((-\infty; -2)\)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Cho hàm số \(y={-x+2\over x-1}\) có đồ thị (C) và điểm A(a;1). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng một tiếp tuyến của (C) đi qua . A Tổng các giá trị của tất cả các phần tử của S bằng

A.

1

B.

\(3\over2\)

C.

\(5\over2\)

D.

\(1\over2\)

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn