Kết quả bài thi số 253910

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 40 phút;
Kết quả bài thi của
Mai Ngọc Khanh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 40 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 253910
Môn Sinh học, Lớp 11
kết thúc thi 09/10/2018 | 18:30:37
BÀI THI SỐ #253910
Câu 1

Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?

A.

Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử / 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn/ Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

B.

Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử / 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn/ Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.

C.

Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử/ 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn/ Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.

D.

Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử / Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn/ Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

A.

Rêu, hạt trần.

B.

Rêu, quyết.

C.

Quyết, hạt kín.

D.

Quyết, hạt trần.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:

A.

Gieo từ hạt.

B.

Ghép cành.

C.

Giâm cành.

D.

Chiết cành.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Sinh sản vô tính là:

A.

Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

B.

Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

C.

Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

D.

Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:

A.

Dễ trồng và ít công chăm sóc.

B.

Dễ nhân giống nhanh và nhiều.

C.

để tránh sâu bệnh gây hại.

D.

Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:

A.

Rễ phụ.

B.

Lóng.

C.

Thân rễ.

D.

Thân bò.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sinh sản bào tử là:

A.

Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

B.

Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

C.

Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

D.

Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Đặc điểm của bào tử là:

A.

Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.

B.

Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.

C.

Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.

D.

Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

A.

Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

B.

Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

C.

Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

D.

Là hình thức sinh sản phổ biến.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

A.

Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

B.

Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

C.

Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

D.

Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:

A.

Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.

B.

Để tập trung nước nuôi các cành ghép.

C.

Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.

D.

Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

A.

Phục chế những cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.

B.

Nhân nhanh với số lượnglớn cây giống và sạch bệnh.

C.

Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.

D.

Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Đặc điểm của bào tử là:

A.

Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

B.

Tạo được ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

C.

Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

D.

Tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

A.

Có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi.

B.

Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn gống và tiến hoá.

C.

Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

D.

Là hình thức sinh sản phổ biến.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

A.

Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.

B.

Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.

C.

Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.

D.

Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sinh sản sinh dưỡng là:

A.

Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.

B.

Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.

C.

Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.

D.

Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Thụ tinh ở thực vật có hoa là:

A.

Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

B.

Sự kết nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

C.

Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.

D.

Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng trong túi phôi.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

A.

1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

B.

2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

C.

1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

D.

2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa như thế nào?

A.

Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

B.

Tế bào mẹ, đại bào tử mang, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

C.

Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

D.

Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

A.

Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử / 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.

B.

Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử / mỗi đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

C.

Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử /Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử à 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực. 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

D.

Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử / 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

A.

1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

B.

1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

C.

1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.

D.

1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Tự thụ phấn là:

A.

Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.

B.

Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây.

C.

Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với cây khác loài.

D.

Sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Ý nào không đúng khi nói về quả?

A.

Quả là do bầu nhuỵ dày sinh trưởng lên chuyển hoá thành.

B.

Quả không hạt đều là quả đơn tính.

C.

Quả có vai trò bảo vệ hạt.

D.

Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:

A.

Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

B.

Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.

C.

Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

D.

Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Thụ phấn chéo là:

A.

Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác loài.

B.

Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây.

C.

Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.

D.

Sự kết hợp giữa tinh tử và trứng của cùng hoa.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Ý nào không đúng khi nói về hạt?

A.

Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.

B.

Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.

C.

Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.

D.

Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:

A.

Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

B.

Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.

C.

Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

D.

Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Bộ nhiễm sắc thể ở tế bào có mặt trong sự hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa như thế nào?

A.

Tế bào mẹ 2n; các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.

B.

Tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn đều mang 2n, các giao tử mang n.

C.

Tế bào mẹ, các tiểu bào tử 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.

D.

Tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản2n; tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Bộ nhiễm sắc thể của các nhân ở trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa như thế nào?

A.

Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 2n.

B.

Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 4n.

C.

Nhân của giao tử n, của nhân cực n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 5n.

D.

Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 3n.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Thụ phấn là:

A.

Sự kéo dài ống phấn trong vòi nhuỵ.

B.

Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhuỵ.

C.

Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ và nảy mầm.

D.

Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn