Kết quả bài thi số 258522

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút;
Kết quả bài thi của
Ngọc Bích
Ngày sinh: 21/10/2018
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 30 phút
95 điểm
Mã đề thi 258522
Môn Tiếng anh, Lớp 11
kết thúc thi 06/11/2018 | 20:17:38
BÀI THI SỐ #258522
Câu 1

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
Asia …………… by most experts to be the cradle of human civilisation.

A.

 has been considered always

B.

has always been considered

C.

has been always considered

D.

always has been considered

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chia động từ trong ngoặc:

By 2010 this area (be) turned into an industrial centre.

A.

will be

B.

is

C.

will have been

D.

is being

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

If it.......fine, I shall go out.

A.

 was

B.

will be

C.

were

D.

 is

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Columbia University's School of Public Health is _________ a handful of schools of public health in the United States.

A.

one

B.

one of

C.

one that

D.

the one

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
Jim, why don't you take some time off? You…………….. too hard lately.
Take a short vacation 

A.

 work

B.

worked

C.

 have been working

D.

were working

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

My glasses are in my book bag, but I don't remember ……………there .

A.

to put

B.

putting

C.

I had put

D.

put

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

What would Tom do if he ……………the truth?

A.

has known

B.

knew

C.

knows

D.

would know

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

I finally finished…………… at 7. 00 p.m and served dinner.

A.

to cook

B.

to be cooked

C.

cooking

D.

being cooked

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
I would have changed my flight if …………………………you were too busy to meet
me at the airport. 

A.

 I knew

B.

I'd have known

C.

I’d known

D.

I know

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

The party …………….I was the guest of honor, was extremely enjoyable.

A.

at which

B.

 by which

C.

to which

D.

for which

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Banh Chung is made ……………………sticky rice, green beans and patty pork.

A.

with

B.

from

C.

of

D.

by

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

The instructor warned the students ……………………sailing alone on the lake.

A.

about

B.

 from

C.

not

D.

out of

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

No one knows the answer,....... ........?

A.

do they

B.

don't they

C.

do you

D.

 does it

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

To make a determined effort to deal with a difficult problem or situation is.........................

A.

to act

B.

 to settle

C.

to tackle

D.

to carry out

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Chọn từ có trọng âm chính nhấn âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

deepen

B.

advance

C.

discharge

D.

aquatic

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

increase

B.

transfer

C.

 prohibit

D.

announce

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

cost

B.

lots

C.

pot

D.

other

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

influence

B.

 decrease

C.

extinct

D.

affect

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

think

B.

line

C.

knife

D.

find

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

spirit

B.

off-spring

C.

telegram

D.

devastation

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn