Kết quả bài thi số 259637

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Trần Hiền
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 259637
Môn Lịch sử, Lớp 12
kết thúc thi 14/11/2018 | 21:25:49
BÀI THI SỐ #259637
Câu 1

Nội dung nào của Hiệp định Genève thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta ?

A.

Việt Nam sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất cả nước.

B.

Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương.

C.

Chính quyền thân Pháp được thành lập ở Nam vĩ tuyến 17.

D.

Các nước đế quốc không can thiệp vào công việc nôi bộ của 3 nước Đông Dương.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ vào thời gian nào?

A.

Ngày 9/9/1945.

B.

Ngày 8/9/1945.

C.

Ngày 10/9/1945.

D.

Ngày 7/3/1945.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

"Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc" là 3 mục đích của ta đặt ra trong chiến dịch nào?

A.

Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

B.

Chiến dịch Hòa Bình- Tây Bắc-Thượng Lào.

C.

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

D.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ thời gian nào?

A.

Đêm 19-12-1946.

B.

Đêm 20-12-1946.

C.

Ngày 18-12-1946.

D.

Ngày 22-12-1946.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng Tháng Tám là gì?

A.

Giải quyết vấn đề tài chính.

B.

Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

C.

Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về vấn đề tài chính.

D.

Giải quyết nạn đói, nạn dốt.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong đợt thứ 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã bắt sống được tướng Pháp nào ?

A.

Na-va.

B.

Đờ-lát-đờ-tát-xinhi

C.

Bô-la-ec.

D.

Đờ-cát-tơ-ri.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh kí kêu gọi đồng bào thực hiện "Tuần lễ vàng", "Quỹ độc lập" nhằm mục đích gì?

A.

Quyên góp vàng, bạc xây dựng đất nước.

B.

Quyên góp tiền xây dựng đất nước.

C.

Giải quyết khó khăn về tài chính quốc gia.

D.

Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, ở thành phố nào ta kìm chân địch trong thời gian lâu nhất?

A.

Hà Nội.

B.

Hải Phòng, Huế, Nam Định.

C.

Hải Phòng, Đà Nẵng.

D.

Vinh.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở đâu?

A.

Hà Nội.

B.

Hải Phòng.

C.

Thái Bình.

D.

Thanh Hoá.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

A.

Ngày 20-10-1946. Tại Hà Nội.

B.

Ngày 1-6-1946. Tại Hà Nội.

C.

Ngày 12-11-1946. Tại Tân Trào (Tuyên Quang)

D.

Ngày 2-3-1946. Tại Hà Nội.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Kẻ thù nào đã dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

A.

Bọn Việt Quốc, Việt Cách.

B.

Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam.

C.

Đế quốc Anh.

D.

Các lực lượng phản cách mạng trong nước.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14/9/1946 với chính phủ Pháp tại đâu?

A.

Phông-ten-blô.

B.

Thành phố Đà Lạt.

C.

Luân Đôn.

D.

Pa-ri.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Pháp bố trí Điện Biên Phủ thành một hệ thống phòng ngự mạnh gồm

A.

48 cứ điểm và 2 phân khu.

B.

49 cứ điểm và 3 phân khu.

C.

50 cứ điểm và 3 phân khu.

D.

49 cứ điểm và 5 phân khu.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Trong năm 1950, Pháp đã thiết lập hệ thống phòng ngự ở những nơi nào?

A.

Lập phòng tuyến "Boong-ke" và "vành đai trắng" xung quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

B.

Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "hành lang Đông Tây".

C.

Xây dựng hệ thống phòng ngự ở Đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.

D.

Thiết lập hệ thống phòng thủ ở vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Nội dung nào sau đây không nằm trong Hiệp định Genève ?

A.

Lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời của Việt Nam.

B.

Hai bên cùng ngừng bắn, tập kết, chuyển quân.

C.

Mĩ được vào miền Nam giải giáp quân Pháp.

D.

Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Genève là ai?

A.

Võ Nguyên Giáp.

B.

Phạm Văn Đồng.

C.

Trường Chinh.

D.

Hồ Chí Minh.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Những hạn chế của Hiệp định Genève là :

A.

Lào chỉ có 2 tỉnh được giải phóng.

B.

Campuchia không có vùng giải phóng nào.

C.

Việt Nam mới được giải phóng một nửa nước từ vĩ tuyến 17 ra Bắc.

D.

Tất cả các nội dung trên.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Chiến dịch Biên giới bắt đầu vào ngày tháng năm nào? Tại đâu ?

A.

16/9/1950 - Đông Khê.

B.

9/6/1951 - Lạng Sơn.

C.

16/911951 - Thất Khê.

D.

6/9/1950 - Cao Bằng.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

"Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chỉ chiến thắng của nhân dân ta vào ngày nào?

A.

1/5/1954.

B.

5/7/1954.

C.

7/5/1954.

D.

2/9/1954.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

"Gấp rút chuẩn bị quân Âu - Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển nguỵ quân". Đó là một trong 4 điểm chính của kế hoạch nào?

A.

Na-va.

B.

Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi.

C.

Đờ Cát-tơ-ri.

D.

Rơ-ve.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại là :
"Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc ... ... ... . người không
đông nếu quyết tâm chiến đấu vì ... ... ... ..., có đường lối chính trị, quân
sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế thì hoàn toàn có khả năng đánh
bại mọi thế lực đế quốc hung bạo."
Hãy chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong câu trên.

A.

Có truyền thống yêu nước - chủ nghĩa xã hội.

B.

Đất không rộng - độc lập tự do.

C.

Anh hùng - cuộc sống ấm no của nhân dân.

D.

Nhỏ bé - dân tộc dân chủ.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Quốc hội khóa I (6/1/1946) đã bầu được bao nhiêu đại biểu?

A.

335 đại biểu.

B.

336 đại biểu.

C.

334 đại biểu.

D.

333 đại biểu.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Hiệp định Genève được kí kết ngày tháng năm nào ? Tại đâu ?

A.

7/5/1954 - Mỹ.

B.

21/7/1954 - Thụy Sĩ.

C.

21/7/1955 - Pháp.

D.

21/8/1954 - Trung Quốc.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện trong các văn kiện lịch sử nào? 

A.

Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh.

B.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946).

C.

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946).

D.

Tất cả đều đúng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu ? Vào thời gian nào ?

A.

Tân Trào - năm1950.

B.

Hà Nội - năm 1952.

C.

Cao Bằng - 1952.

D.

Tuyên Quang - năm1951.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới năm 1950 là gì?

A.

Đây là chiến thắng oanh liệt nhất, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh.

B.

Địch bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động, ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

C.

Chấm dứt kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

D.

Bảo vệ an toàn căn cứ địa Việt Bắc.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Tháng 12/1950, chính phủ Pháp đã cử tướng nào sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh và kiêm chức Cao ủy Pháp ở Đông Dương ?

A.

Đờ-lát-đờ-tát-xi-nhi.

B.

Đờ cát tơ-ri.

C.

Đờ-gôn.

D.

Na-va.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Ngày 7/5/1953, chính phủ Pháp đã cứ ai sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương ?

A.

Na-va.

B.

Bô-la-ec.

C.

Đờ-cát-tơ-ri.

D.

 Đờ-lát-đờ-tát-xi-nhi.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, cuộc chiến mở đầu giữa nhân dân ta và Pháp diễn ra ở đâu?

A.

Sài Gòn - Chợ Lớn.

B.

Tây Nguyên.

C.

Trung Bộ.

D.

Bến Tre.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Tại Đại hội Đảng lần II, Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ?

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam.

B.

Việt Nam Cộng sản Đảng.

C.

Đảng cộng sản Đông Dương.

D.

Đảng Lao động Việt Nam.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn