Kết quả bài thi số 273850

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
nguyễn quận
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
83.3 điểm
Mã đề thi 273850
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 06/02/2019 | 10:26:11
BÀI THI SỐ #273850
Câu 1

Trong bối cảnh xu hướng đối thoại và hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới, Mĩ đã làm gì vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX?

A.

Tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu

B.

Tăng cường chạy đua vũ trang

C.

Cùng Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh

D.

Rút quân ra khỏi nhiều khu vực trên thế giới

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Thắng lợi quân sự mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân ta là 

A.

Điện Biên Phủ năm 1954. 

B.

Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

C.

Biên giới thu - đông năm 1950. 

D.

Tây Bắc và Trung Lào cuối năm 1953. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhất, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1946 - 1954) đi đến thắng lợi là

A.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951)

B.

Hội nghị đại biểu thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào (3/1951)

C.

Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt (3/1951)

D.

Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (1/5/1952)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 Đảng ta đã xác định kẻ thù là

A.

Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng. 

B.

Bọn đế quốc và phát xít

C.

Bọn thực dân và phong kiến.

D.

Bọn phát xít Nhật.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc trong phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến 1925 là 

A.

kinh tế và văn hóa. 

B.

văn hóa và giáo dục 

C.

chính trị và tư tưởng 

D.

kinh tế và chính trị

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Khối quân sự nào được thành lập ở Tây Âu thời kì chiến tranh lạnh?

A.

SEATO.

B.

CENTO.

C.

NATO.

D.

ANZUS.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh sau CTTG2?

A.

Việc thành lập tổ chức VACSAVA 

B.

Sự ra đời kế hoạch Macsan. 

C.

Việc thành lập tổ chức NATO. 

D.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Truman 3.19947 tại quốc hội Mỹ. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945)? 

A.

Thống nhất mục tiêu chung tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

B.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 

C.

Nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh. 

D.

Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô là

A.

Đối đầu

B.

Hợp tác

C.

Đối tác

D.

Đồng minh

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản thể hiện rõ nét nhất là 

A.

giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. 

B.

kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. 

C.

tiếp thu có chọn lọc văn hóa từ bên ngoài. 

D.

con người Nhật Bản luôn gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 -1933, chủ nghĩa phát xít đã nắm được chính quyền ở đâu?

A.

Đức, Phát, Nhật

B.

Đức, Tây Ban Nha, ý

C.

Đức, Italia, Nhật

D.

Đức, áo, Hung

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam những năm 1950-1953 là

A.

“phục vụ nhân dân”

B.

“dân tộc hóa”

C.

“phục vụ kháng chiến”

D.

“đại chúng hóa”

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã:

A.

lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.

B.

lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

C.

lật đổ nền quân chủ lập hiến.

D.

lật đổ các Xô viết công nhân - nông dân - binh lính.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám nám 1945 ở Việt Nam thành công để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào?

A.

Cải cách giáo dục

B.

Bồ túc văn hoá

C.

Bình dân học vụ

D.

Thi đua " Dạy Tốt, Học Tốt"

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Pari?

A.

Mỹ phải chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại hội nghị Pari? 

B.

Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" năm 1959 - 1960. 

C.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 

D.

Chiến thắng trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Nhân loại đã trải qua các cuộc khoa học kĩ thuật nào?

A.

Cuộc Cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và Cách mạng kĩ thuật thế kỉ XIX

B.

Cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX

C.

Cuộc Cách mạng kĩ thuật và Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX

D.

Cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cuộc Cách mạng công nghiệp thế kỉ XX

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng khởi 1959 - 1960 là gì?

A.

Mĩ - Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách “tố cộng” “diệt cộng.

B.

Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.

C.

Do chính sách cai trị của Mĩ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề.

D.

Câu A và B đúng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?

A.

Sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn vay nợ.

B.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới.

C.

Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập.

D.

Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1919-1925 là gì?

A.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.

B.

Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

D.

Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta và thực dân Pháp.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Điểm mới nối bật nhất trong quan hệ quốc tế giữa các nước lớn (1919 - 1929) là

A.

các nước đế quốc đối đầu với Liên Xô.

B.

các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề thuộc địa

C.

các nước tư bản “trẻ” mâu thuẫn gay gắt với các nước tư bản “già”.

D.

các nước đế quốc bại trận mâu thuẫn với các nước đé quốc thắng trận.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Thuận lợi cơ bản nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Cách mạng tháng Tám thành công là

A.

nhân dân ta đã giành quyền làm chủ

B.

phong trào cách mạng thế giới phát triển

C.

đất nước được độc lập tự do

D.

có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Vùng tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở là

A.

nội thủy

B.

lãnh hải

C.

vùng tiếp giáp lãnh hải

D.

vùng đặc quyền kinh tế.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A.

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

B.

Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

C.

Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)

D.

Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn ái  Quốc

+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo

+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới

A.

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C.

“Đường cách mệnh”

D.

Tất cả cùng đúng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Phù điêu của công trình Borobudua ở Indonesia tả cảnh

A.

Trong sử thi Ramayana

B.

Thế giới nhà Phật 

C.

 Chiến tranh giữa các tiểu quốc

D.

Truyền thuyết “khuấy động biển sữa”

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Dưới đây kỳ quan nào không nằm trong 7 kỳ quan Thế Giới cổ đại?

A.

Khu lăng mộ Giza

B. Lăng mộ được nữ hoàng Artemisia
C. Vạn Lý Trưòng thành D. Hải đăng Alexandria
Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Những quyết định quan trọng của hội nghị IANTA (2/1945) ra đời trên sự thỏa thuận giữa những cường quốc:

A.

Mỹ, Anh, Pháp

B.

Liên Xô, Mỹ, Anh

C.

Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp

D.

Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Nguyên tắc cơ bản nhất của Việt Nam trong việc kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) và Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973) là 

A.

giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc. 

B.

đảm bảo giành thắng lợi từng bước.

C.

đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. 

D.

phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. 

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Mục tiêu của công cuộc cải cách -mở cửa mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tháng 12/1978 là:

A.

Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh

B.

Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

C.

Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế

D.

Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về kinh tế

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Những thành tựu công nghiệp của Liên Xô từ năm 1950 đến nữa đầu những năm 70 đã đưa vị trí công nghiệp của Liên Xô đứng thứ mấy trên thế giới?

A.

Thứ ba

B.

Thứ nhất

C.

Thứ tư

D.

Thứ hai

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
83.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn