Kết quả bài thi số 274181

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Hiếu Nghĩa
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
97.5 điểm
Mã đề thi 274181
Môn Hóa học, THPT Quốc gia
kết thúc thi 11/02/2019 | 18:51:50
BÀI THI SỐ #274181
Câu 1

Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

A.

320

B.

480

C.

160

D.

240

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là:

A.

X, Y, Z, T.

B.

X, Y, T.

C.

X, Y, Z.

D.

Y, Z, T.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Khử hoàn toàn một lượng Fe3O4 bằng H2 dư, thu được chất rắn X và m gam H2O. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A.

0,72

B.

1,35

C.

0,81

D.

1,08

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? 

A.

Tơ nilon–6,6

B.

Tơ tằm

C.

Tơ nitron

D.

Tơ visco

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian, thu được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 11,4). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.

82

B.

74

C.

72

D.

80

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là

A.

1,080.

B.

4,185.

C.

5,400.

D.

2,160.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A.

CH3COOCH2C6H5

B.

C15H31COOCH3

C.

(C17H33COO)2C2H4

D.

(C17H35COO)3C3H5

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A.

Thủy luyện

B.

Điện phân dung dịch

C.

Nhiệt luyện

D.

Điện phân nóng chảy

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A.

K

B.

Ba

C.

Na

D.

Be

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A.

 Trùng hợp

B.

Xà phòng hóa

C.

Thủy phân

D.

Trùng ngưng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng thì sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol là

A.

phenol.

B.

etanal.

C.

axit fomic.

D.

ancol etylic.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là

A.

C2H4.

B.

C2H2.

C.

CH4.

D.

C2H6.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

A.

CH3COOH.

B.

NaCl.

C.

C2H5OH.

D.

H2O.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4, 2H2O) được gọi là

A.

boxit.

B.

đá vôi.

C.

thạch cao nung.

D.

thạch cao sống.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A.

Fe2+.

B.

Cu2+.

C.

Ag+.

D.

Au3+.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34,0 gam muối. Công thức phân tử của 2 amin là

A.

CH5N và C2H7N.

B.

C2H7N và C3H9N

C.

C3H9N và C4H11N

D.

C3H7N và C4H9N.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

A.

93 gam.

B.

85 gam.

C.

89 gam.

D.

101 gam.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Cho dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dd H2SO4loãng là

A.

3

B.

2

C.

4

D.

1

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

A.

3

B.

4

C.

2

D.

1

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A.

6,20.

B.

5,25.

C.

3,60.

D.

3,15.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dd chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A.

H2N–[CH3]3–COOH.

B.

H2N–[CH2]2–COOH.

C.

H2N–[CH2]4–COOH.

D.

H2N–CH2–COOH.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dd X. Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là

A.

0,55 mol.

B.

0,65 mol.

C.

0,35 mol.

D.

0,50 mol.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 mL dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75 mL dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

0,39.

B.

0,78.

C.

1,56.

D.

1,17.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

A.

Na

B.

Ca

C.

Ba

D.

K

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.

(b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh.

(d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm.

Số phát biểu đúng là

A.

3

B.

1

C.

2

D.

4

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Cho các phát biểu sau:

            (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

            (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

            (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

            (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

Số phát biểu đúng là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (biết b – c = 4a). Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H(đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là

A.

57,2.

B.

53,2.

C.

42,6.

D.

52,6.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.

2,54.

B.

2,40.

C.

2,26.

D.

3,46.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dd HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

9,15.

B.

7,36.

C.

10,23.

D.

8,61.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất sau: C2H5NH2, NH3, C6H5OH(phenol), C6H5NH2(anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây đúng?

A.

Z là C2H5NH2.

B.

Y là C6H5OH.

C.

X là NH3.

D.

T là C6H5NH2.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala–X–X và Y tác dụng vừa đủ với 450 mL dung dịch NaOH 1M, thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

A.

29,10 gam.

B.

14,55 gam.

C.

26,10 gam.

D.

12,30 gam.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic no, hai chức (có phần trăm khối lượng cacbon lớn hơn 30%) và hai ancol X, Y đồng đẳng kế tiếp (M< MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít khí O2(đktc), thu được 15,4 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc, thu được m gam các hợp chất có chức este. Biết phần trăm số mol tham gia phản ứng este hóa của X và Y tương ứng bằng 30% và 20%. Giá trị lớn nhất của m là

A.

6,32.

B.

6,18.

C.

4,86.

D.

2,78.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Chất Y có phản ứng tráng bạc.

B.

Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3.

C.

Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2.

D.

Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 mL dung dịch NaOH. Giá trị của m là

A.

72,0.

B.

64,8.

C.

90,0.

D.

75,6.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Nhiệt phân metan trong lò hồ quang ở nhiệt độ 1500oC thu được hỗn hợp X gồm metan, axetilen và hiđro. Tỉ khối của X so với H2 bằng 5. Dẫn 1,792 lít X (đktc) vào dung dịch brom dư, khối lượng brom tối đa tham gia phản ứng là

A.

6,4 gam.

B.

3,2 gam.

C.

4,8 gam.

D.

8,0 gam.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Tiến hành các thí nghiệm sau:

            (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

            (b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

            (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư.

            (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư.

            (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3.

            (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.

Số thí nghiệm thu được 2 muối là

A.

4

B.

6

C.

3

D.

5

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước, Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết.

B.

Khi thu được 1,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot.

C.

Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

D.

Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Tiến hành các thí nghiệm sau:

            (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

            (b) Sục khí Cl2 vào dd FeCl2.

            (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.

            (d) Cho Na vào dung dịch H2SO4 dư.

            (e) Nhiệt phân AgNO3.

            (g) Đốt cháy FeS2 trong không khí.

            (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A.

3

B.

2

C.

4

D.

5

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Cho các phát biểu sau:

            (a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

            (b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

            (c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.

            (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

            (e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.

Số phát biểu đúng là

A.

5

B.

3

C.

4

D.

2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội?

A.

Cr.

B.

Cu.

C.

Fe.

D.

Al.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
97.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn