Kết quả bài thi số 281094

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Hoa Nguyen
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
95 điểm
Mã đề thi 281094
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 27/03/2020 | 21:36:11
BÀI THI SỐ #281094
Câu 1

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

A.

Anh

B.

Mỹ

C.

Nhật Bản

D.

Liên Xô

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A.

Việt Nam gia nhập ASEAN (1995)

B.

Hiệp ước Bali được kí kết (1976)

C.

Campuchia gia nhập ASEAN (1999)

D.

Brunây gia nhập ASEAN (1984)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong giai đoạn 1945 - 1973, kinh tế Mỹ

A.

khủng hoảng và suy thoái

B.

phát triển mạnh mẽ

C.

phát triển xen kẽ suy thoái

D.

phục hồi và phát triển

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

A.

tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân

B.

tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản

C.

tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

D.

thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (1929) là tờ báo

A.

An Nam trẻ

B.

Người nhà quê

C.

Chuông rè

D.

Búa liềm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 - 1930) quyết định đổi tên Đảng thành

A.

Đảng Cộng sản Đông Dương

B.

Đảng Lao động Việt Nam

C.

An Nam Cộng sản đảng

D.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi

A.

Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương

B.

Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương

C.

Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D.

chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

A.

khóa chặt biên giới Việt - Trung

B.

cô lập căn cứ địa Việt Bắc

C.

kết thúc chiến tranh trong danh dự.

D.

quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao
động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương

A.

sử dụng bạo lực cách mạng.

B.

đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử.

C.

đẩy mạnh chiến tranh du kích.

D.

kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam
Việt Nam?

A.

Huế - Đà Nẵng.

B.

Đường 14 - Phước Long.

C.

Hồ Chí Minh.

D.

Tây Nguyên.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Trong những năm 1986 - 1990, về lương thực - thực phẩm, Việt Nam đạt được thành tựu là

A.

xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.

B.

đã có dự trữ và xuất khẩu gạo.

C.

xuất khẩu gạo đứng thứ năm thế giới.

D.

khắc phục triệt để nạn đói trong nước.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga trở thành nước

A.

Cộng hòa.

B.

Quân chủ.

C.

Quân chủ lập hiến.

D.

Xã hội chủ nghĩa.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

A.

Liên Xô có trách nhiệm tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á.

B.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

C.

Liên quân Mỹ - Anh sẽ mở mặt trận ở Tây Âu để tiêu diệt phát xít Đức.

D.

Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?

A.

Nước Namibia tuyên bố độc lập (1990).

B.

Nước Cộng hòa Ai Cập được thành lập (1953).

C.

Nhân dân Môdămbích và Ănggôla lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha (1975).

D.

Bản Hiến pháp (1993) của Nam Phi chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở
khu vực nào?

A.

Nam Phi

B.

Đông Bắc A

C.

Đông Nam Á

D.

Mỹ Latinh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về
châu Á dựa trên cơ sở nào?
 

A.

Nền kinh tế đứng đầu thế giới

B.

Tiềm lực kinh tế- tài chính hùng hậu

C.

Lực lượng quân đội phát triển nhanh

D.

Mỹ bắt đầu bảo trợ về vấn đề hạt nhân

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8-1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân ở Việt nam:

A.

bước đầu đấu tranh tự giác

B.

có một tổ chức công khai lãnh đạo

C.

hoàn toàn đấu tranh tự giác

D.

có một đường lối chính trị rõ ràng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Nội dung nào không phải là ý nghĩ của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A.

Đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước

B.

Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

C.

Hình thành khối liên minh công nông, công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh

D.

Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Ngày 30 - 8 - 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu

A.

nhiệm vụ dân tộc của cách mạng hoàn thành.

B.

nhiệm vụ dân chủ của cách mạng hoàn thành

C.

chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ

D.

Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Trong những năm 1953 - 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã

A.

ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

B.

viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Rơve

C.

công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên

D.

tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

A.

Là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam

B.

Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

C.

Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao

D.

Tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền Nam

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Nội dung nào thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

A.

Tổng tiến công và nổi dậy ở Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng rồi tiến về Sài Gòn.

B.

Chủ trương đánh nhanh thắng nhanh và tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.

C.

Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975

D.

Tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?

A.

Cách mạng tháng Tám thành công (1945)

B.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930)

C.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975)

D.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?

A.

Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn

B.

Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến

C.

Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến

D.

Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương

A.

thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược

B.

giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

C.

tiến hành thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và quốc phòng

D.

giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô tại châu Âu

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, các cuộc xung đột quân sự xảy ra ở bán đảo Bancăng và một số nước châu Phi là một trong những

A.

di chứng của cuộc Chiến tranh lạnh

B.

biểu hiện mâu thuẫn mới trong trật tự hai cực

C.

biểu hiện sự trỗi dậy của các thế lực mới trong trật tự đa cực

D.

thành công của Mỹ trong việc thiết lập trật tự thế giới đơn cực

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là

A.

khuynh hướng vô sản phát triển nhờ kinh nghiệm của khuynh hướng tư sản

B.

cả hai khuynh hướng tư sản và vô sản đều sử dụng bạo lực để loại trừ nhau

C.

sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh

D.

sự tồn tại song song của khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

A.

. giai cấp lãnh đạo

B.

nhiệm vụ chiến lược

C.

nhiệm vụ trước mắt

D.

động lực chủ yếu.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 chứng tỏ

A.

dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng

B.

giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng

C.

giành và giữ chính quyền chỉ là sự nghiệp của giai cấp vô sản

D.

giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm là

A.

giữ thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ

B.

giam chân quân Pháp một thời gian

C.

phá hủy toàn bộ phương tiện vật chất của Pháp

D.

tiêu diệt toàn bộ binh lực Pháp

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc vì đã

A.

giáng đòn mạnh mẽ vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân

B.

tạo ra tác động cơ bản làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực Ianta

C.

tạo nên cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc đối với các cựu binh Mỹ

D.

dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị trầm trọng ở Mỹ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là

A.

chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở

B.

tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt

C.

nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công

D.

chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vì

A.

hợp tác chính trị - quân sự trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế

B.

muốn tiến tới giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới

C.

cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc

D.

muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Nội dung nào là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Chỉ theo khuynh hướng vô sản

B.

Kết quả đấu tranh

C.

Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất

D.

Chỉ sử dụng đấu tranh vũ trang

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Đầu năm 1930, khuynh hướng vô sản thắng thế hoàn toàn khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vì

A.

triệt để khuynh hướng vô sản giải quyết tất cả mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam

B.

giai cấp công nhân chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cơ cấu xã hội Việt Nam

C.

khuynh hướng vô sản đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

khuynh hướng vô sản giải quyết được yêu cầu ruộng đất của giai cấp nông dân Việt Nam

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

A.

nơi đứng chân của lực lượng vũ trang

B.

một loại hình hậu phương kháng chiến

C.

trận địa tiến công quân xâm lược

D.

nơi đối phương bất khả xâm phạm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai trò

A.

hỗ trợ lực lượng vũ trang

B.

quyết định thắng lợi

C.

nòng cốt

D.

xung kích

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp

A.

đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao

B.

lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang

C.

chiến trường chính và vùng sau lưng địch

D.

của lực lượng vũ trang ba thứ quân

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

A.

Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tư tưởng

B.

Sự xuất hiện của giai cấp tư sản và tiểu tư sản

C.

Sự lỗi thời của hệ tư tưởng phong kiến

D.

Sự khủng hoảng suy yếu của chế độ phong kiến

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn