Kết quả bài thi số 283988

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Thu Hà
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
96.7 điểm
Mã đề thi 283988
Môn Tiếng anh, Lớp 7
kết thúc thi 16/04/2020 | 13:03:01
BÀI THI SỐ #283988
Câu 1

I ............................ pleased that you and your family are well.

A.

do

B.

Will be

C.

was

D.

am

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Hello, .....................is Westwood 738516

A.

Here

B.

That

C.

It

D.

This

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

What do you think for this new record?

A.

for

B.

 this

C.

What

D.

do

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

They say he has..................money.

A.

lots

B.

plenty

C.

 man

D.

a lot of

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

.......................is he? - He is a high school teacher.

A.

Who

B.

What

C.

Whom

D.

Which

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Jane is in class. She .................physics.

A.

studying

B.

studies

C.

 study

D.

 is studying

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Who is the girl talks to our teacher?

A.

to

B.

is

C.

who

D.

talks

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

I have a sister but....................brothers.

A.

none

B.

no

C.

some

D.

any

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Lan often goes to library when she is having time.

A.

goes

B.

when

C.

is having

D.

to

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

A.

pleasure

B.

please

C.

easy

D.

meat

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Could you like a drink? - That's very kind of you.

A.

like

B.

of

C.

That's

D.

Could

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

It's raining heavily. What a.....................day!

A.

long

B.

 wet

C.

hard

D.

 hot

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Will you come to my birthday....................?

A.

holiday

B.

festival

C.

 party

D.

dinner

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

capital

B.

class

C.

past

D.

 after

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

........................a nice weekend!

A.

Pass

B.

Spend

C.

Make

D.

 Have

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

break

B.

season

C.

steak

D.

 great

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Will you be................tomorrow evening?

A.

free

B.

happy

C.

 busy

D.

sad

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

A nurse looks after sick people in...................

A.

 supermarket

B.

 hospital

C.

factory

D.

bookshop

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

You can find magazines and newspaper in (1) the racks in (2) the middle.

A.

 can

B.

in (1)

C.

middle

D.

in (2)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

How...............? - I am 60.

A.

old are you

B.

old you are

C.

 much old are you

D.

you are old

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

How.......................do you eat in a restaurant? Once a month.

A.

far

B.

 long

C.

often

D.

much

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

What is ..................in your schoolbag? - Oh, Nothing.

A.

these

B.

they

C.

 that

D.

those

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Her mother is a.....................She teaches in a primary school.

A.

nurse

B.

worker

C.

teacher

D.

cooker

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

What time....................back?

A.

is he coming

B.

he coming

C.

comes he

D.

he does come

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 fire

B.

first

C.

bird

D.

shirt

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

How far it is from here to the city post office?

A.

 it is

B.

How far

C.

to

D.

 from

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

What's your ...............subject, Lan? I like History.

A.

 like

B.

favorite

C.

 famous

D.

popular

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

When I'm away from home, I..............my parents very much.

A.

love

B.

miss

C.

look

D.

like

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

I like going swimming and fish in my free time.

A.

fish

B.

 in

C.

going

D.

free time

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Is your new house bigger..............your old house?

A.

as

B.

of

C.

than

D.

then

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
96.7 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn