Kết quả bài thi số 284113

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Như
Ngày sinh: 01/02/2008
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
100 điểm
Mã đề thi 284113
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 17/04/2020 | 00:57:24
BÀI THI SỐ #284113
Câu 1

 Lan: Hello, my ............... is Lan.

A.

name

B.

fine

C.

you

D.

am

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Nga: Hi, I .............. Nga. 

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

I’m ................. , thanks.

A.

are

B.

my

C.

fine

D.

hi

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

I’m OK, .............. you.

A.

thanks

B.

thank

C.

and

D.

a

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

.................., Ba. 

A.

How

B.

Hi

C.

Thank

D.

And

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

I’m fine, thanks. ................. you?

A.

 Is

B.

Hello

C.

And

D.

Thank

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Hello, ............. name is Mai.

A.

I

B.

My

C.

Is

D.

Fin

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

 Hi, ................ Minh.

A.

I

B.

I are

C.

I is

D.

I’m

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

 I’m fine, and .................. ?

A.

you

B.

how

C.

I

D.

name

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve

A.

What

B.

How

C.

Year

D.

Name

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.

A.

evening

B.

afternoon

C.

night

D.

morning

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

I’m twelve ................... old.

A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

.................... are fine, thanks. And you?

A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Ten + seven = ....................

A.

seventy

B.

 ten-seven

C.

 seventeen

D.

sixteen

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

 ............... - eight = twelve.

A.

 ten

B.

twenty

C.

nine

D.

nineteen

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

This ................ Nam

A.

 is

B.

are

C.

am

D.

 be

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.

A.

night

B.

evening

C.

afternoon

D.

bye

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

 I’m twelve years ....................

A.

good

B.

five

C.

old

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

What’s ................. name?

A.

you

B.

your

C.

we

D.

classmate

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Close your .................,please .

A.

year

B.

book

C.

old

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Where ................. you live?

A.

do

B.

is

C.

am

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

A.

it

B.

there

C.

this

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

This is my classroom and that .............. your classroom.

A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Stand ................., please !

A.

up

B.

down

C.

 in

D.

on

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

 I live ............... a house.

A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

................ your book, please!

A.

Stand

B.

Sit

C.

Open

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

I live .............. a street

A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .

A.

year

B.

 years

C.

old

D.

years old

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn