Kết quả bài thi số 284287

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Linh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 284287
Môn Hóa học, Lớp 9
kết thúc thi 18/04/2020 | 14:31:58
BÀI THI SỐ #284287
Câu 1

Trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam polime?

A.

28 g

B.

Không xác định được

C.

14 g

D.

56 g

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ về số mol là 6 : 5. Polime đó là chất nào sau đây?

A.

Protein

B.

Tinh bột

C.

Poli(vinyl clorua)

D.

Polietilen

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Có các chất sau: CH4 (1), CH3-CH3 (2), CH2=CH2 (3), CH3-CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng trùng hợp là:

A.

(3), (4)

B.

(2), (3), (4)

C.

(1), (2), (3)

D.

(1), (3), (4)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2. Nếu bình 1 tăng 18 g thì bình 2 tăng là:

A.

48 g

B.

36 g

C.

54 g

D.

44 g

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Trong các chất sau: xenlulozơ, chất béo, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua), chất nào là polime?

A.

Chất béo, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua).

B.

Xenlulozơ, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua).

C.

Tất cả các chất.

D.

Xenlulozơ, chất béo, protein, poli(vinyl clorua).

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Polietilen được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280 g polietilen đã được trùng hợp từ bao nhiêu phân tử etilen?

A.

5.6,02.1023

B.

Không xác định được

C.

5.6,02.1023

D.

10.6,02.1023

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Đốt cháy polietilen thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là:

A.

2 : 1

B.

1 : 1

C.

Không xác định được

D.

1 : 2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Polime X có phân tử khối M = 280000đvC và hệ số trùng hợp n = 10000. X là:

A.

54.6.3
 

B.

54.6.1

C.

(-CH2-CH2-)n

D.

(-CF2-CF2-)n

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Một loại cao su tổng hợp (cao su buna) có cấu tạo mạch như sau:
-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-....
Công thức chung của cao su này là:

A.

(-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

B.

(-CH2-CH=CH-)n

C.

(-CH2-CH=)n

D.

(-CH2-CH=CH-CH2-)n

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Một loại polime có cấu tạo mạch như sau: -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-. Công thức một mắt xích của polime này là:

A.

-CH2-CH2-

B.

-CH2-

C.

-CH2-CH2-CH2-CH2-

D.

-CH2-CH2-CH2-

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn