Kết quả bài thi số 287949

In đề thi
; Môn học: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút;
Kết quả bài thi của
Nhàn Nhàn
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 50 câu hỏi
Làm trong 90 phút
86 điểm
Mã đề thi 287949
Môn Toán học, THPT Quốc gia
kết thúc thi 23/05/2020 | 18:20:34
BÀI THI SỐ #287949
Câu 1

Thể tích của khối lập phương cạnh 2a bằng:

A.

a3

B.

4a3

C.

6a3

D.

8a3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A.

1

B.

2

C.

0

D.

5

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A( 1;1;-1) và B( 2;3;2).Vecto \(\overrightarrow{AB}\) có tọa độ là:

A.

(1;2;3)

B.

(-1;-2;3)

C.

(3;5;1)

D.

(3;4;1)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Cho hàm số y = f(x)  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A.

(0;1)

B.

\(( - \infty ; -1)\)

C.

(-1;1)

D.

(-1;0)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Với a và b là hai số thực dương tùy ý, log(ab2) bằng 

A.

2loga + logb

B.

loga + 2logb

C.

2(loga + logb)

D.

loga + \(1 \over 2\) logb

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cho \(\int_0^1 f(x)dx = 2 và \int_0^1g(x)dx = 5, khi đó \int_0^1[f(x) - 2g(x)]dx \) bằng 

A.

-3

B.

12

C.

-8

D.

1

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Thể tích của khối cầu bán kính a bằng

A.

\(4 \pi a^3 \over 3\)

B.

\(4 \pi a^3\)

C.

\(\pi a^3 \over 3\)

D.

\(2 \pi a^3\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tập nghiệm của phương trình log2(x2 - x + 2) = 1 là 

A.

{0}

B.

{0;1}

C.

{-1;0}

D.

{1}

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng  (Oxz) có phương trình là

A.

z = 0.

B.

x + y + z = 0

C.

y = 0

D.

x = 0

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = ex + x là 

A.

ex + x2 + C

B.

\(e^x + {1 \over 2} x^2 + c\)

C.

\({1 \over x + 1} e^x + {1 \over 2 } x^2 + C\)

D.

ex + 1 + C

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Trong không gian Oxyz, đường thẳng \(d: {x-1 \over 2} = { y-2 \over -1} = {z-3 \over 2} \) đi qua điểm nào dưới đây?

A.

Q(2; -1;2).

B.

M ( -1; 2; 3)

C.

P(1;2;3)

D.

N( -2;1; -2)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k \(\leq\) n, mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.

\(C^k_n = { n! \over k!(n-k)! }\)

B.

\(C^k_n = { n! \over k!! }\)

C.

\(C^k_n = { n! \over (n-k)! }\)

D.

\(C^k_n = { k!(n-k)! \over n!}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = 2 và công sai d = 5. Giá trị của ubằng

A.

22

B.

17

C.

12

D.

250

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức z = -1 + 2i 

A.

N

B.

P

C.

M

D.

Q

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

A.

\(y = {2x -1 \over x - 1}\)

B.

\(y = {x+1 \over x - 1}\)

C.

y =  x4 + x2 + 1

D.

y = x3 - 3x -1

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [-1;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;3]  . Giá trị của M- m bằng

 

A.

0

B.

1

C.

4

D.

5

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = x(x-1)(x + 2)3\(\forall x \in R\).Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A.

3

B.

2

C.

5

D.

1

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a + (b + i)i = 1 + 2i  với i là đơn vị ảo

A.

a = 0, b = 2

B.

a = 1/2 . b = 1

C.

a = 0, b = 1

D.

a = 1, b = 2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm I(1;1;1) và A(1;2;3).Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua A là:

A.

(x + 1)2 + ( y + 1)2 + (z + 1)2 = 29

B.

(x - 1)2 + ( y - 1)2 + (z - 1)2 = 5

C.

(x - 1)2 + ( y - 1)2 + (z - 1)2 = 25

D.

(x + 1)2 + ( y + 1)2 + (z + 1)2 = 5

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Đặt log32 = a, khi đó log1627 bằng

A.

\(3a \over 4\)

B.

\(3 \over 4a\)

C.

\(4 \over 3a\)

D.

\(4a \over 3\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 -3z + 5 = 0. Giá trị của |z1| + |z2| bằng 

A.

\(2 \sqrt5\)

B.

\(\sqrt5\)

C.

3

D.

10

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P): x + 2y + 2z -10 = 0 và (Q): x + 2y + 2z -3 = 0 bằng 

A.

\(8 \over 3\)

B.

\(7 \over 3 \)

C.

3

D.

\(4 \over 3\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Tập nghiệm của bất phương trình \(3^{x^2 - 2x} < 27\) là 

A.

\((- \infty ; -1 )\)

B.

\((3; + \infty)\)

C.

\((-1 ; 3)\)

D.

\((- \infty; -1) \smile (3; + \infty)\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây ?

A.

\(\int_{-1}^2( 2x^2 -2x-4)dx\)

B.

\(\int_{-1}^2( -2x + 2)dx\)

C.

\(\int_{-1}^2( -2x-2)dx\)

D.

\(\int_{-1}^2(- 2x^2 +2x+4)dx\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a và bán kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón đã cho bằng

A.

\(\sqrt3 \pi a^3 \over 3\)

B.

\(\sqrt3 \pi a^3 \over 2 \)

C.

\(2 \pi a^3 \over 3\)

D.

\( \pi a^3 \over 3\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A.

4

B.

1

C.

3

D.

2

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a.Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A.

\(4\sqrt2 a^3 \over 3\)

B.

\(8 a^3 \over 3\)

C.

\(8 \sqrt2 a^3 \over 3\)

D.

\(2\sqrt2 a^3 \over 3\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Hàm số f(x) = log2( x2 - 2x) có đạo hàm :

A.

\(f'(x) = { ln2 \over x^2 -2x}\)

B.

\(f'(x) = { 1 \over (x^2 -2x)ln2}\)

C.

\(f'(x) = { (2x - 2)ln2 \over x^2 -2x}\)

D.

\(f'(x) = { (2x - 2) \over (x^2 -2x)ln2}\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm thực của phương trình 2f(x) + 3 =0 là

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' .Góc giữa hai mặt phẳng (A'B'CD) và ( ABC'D') bằng 

A.

300

B.

600

C.

450

D.

900

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình log3(7 - 3x) = 2 - x bằng 

A.

2

B.

1

C.

7

D.

3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (H1), (H2) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r1 ,h1,r2h2 thỏa mãn \(r_2 = {1 \over 2 } r_1 , h_2 = 2h_1\) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 30cm3 , thể tích khối trụ  (H1) bằng

A.

24 cm3

B.

15 cm3

C.

20 cm3

D.

10 cm3

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4x(1 + lnx) là 

A.

2x2 lnx + 3x2

B.

2x2 lnx + x2

C.

2x2 lnx + 3x2 + C

D.

2x2 lnx + x2 + C

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình thoi cạnh a, \(\widehat{BAD} = 60^0\)  ,SA = a, và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng

A.

\(\sqrt{21}a \over 7\)

B.

\(\sqrt{15}a \over 7\)

C.

\(\sqrt{21}a \over 3\)

D.

\(\sqrt{15}a \over 3\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z - 3 = 0 và đường thẳng \(d : { x \over 1} = { y+1 \over 2} = {z-2 \over -1}\). Hình chiếu vuông góc của d trên  (P) có phương trình là

A.

\({ x+1 \over -1} = { y+1 \over -4} = {z+1 \over 5}\)

B.

\({ x-1 \over 3} = { y-1 \over -2} = {z-1 \over -1}\)

C.

\({ x-1 \over 1} = { y-1 \over 4} = {z-1 \over -5}\)

D.

\({ x-1 \over 1} = { y-4 \over 1} = {z+5 \over 1}\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = -x3 - 6x2 + (4m - 9)x + 4 nghịch biến trên khoảng \((- \infty ; -1)\) là 

A.

\(( - \infty; 0)\)

B.

\([ {-3 \over 4} ; + \infty)\)

C.

\(( - \infty ; {-3 \over 4}]\)

D.

\([0 ; + \infty)\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Xét các số phức z thỏa mãn (z + i)(\(\overline{z}\) + 2)  là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z là một đường tròn, tâm của đường tròn đó có tọa độ là

A.

(1; -1)

B.

(1;1)

C.

(-1;1)

D.

(-1;-1)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Cho \(\int_0^1 {xdx \over (x+2)^2 }= a + bln2 + cln3 \) với a,b,c là các số hữu tỷ. Giá trị của 3a + b + c bằng

A.

-2

B.

-1

C.

2

D.

1

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

. Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f'(x)  có bảng biến thiên như sau

Bất phương trình f(x) < ex + m đúng với mọi \(x \in ( -1;1)\) khi và chỉ khi

A.

\(m \geq f(1) - e\)

B.

m > f(-1) - 1/e

C.

\(m \geq f(-1) - {1 \over e}\)

D.

m> f(1) - e

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng

A.

2/5

B.

1/20

C.

3/5

D.

1/10

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 41

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A( 2;-2;4), B(-3;3;-1) và mặt phẳng (P): 2x - y +2z - 8 =0. Xét M là điểm thay đổi thuộc (P), giá trị nhỏ nhất của MA2+ MB2 bằng

A.

135

B.

105

C.

108

D.

145

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 42

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z|2 = 2|z + \(\overline{z}\)| + 4 và |z-1-i|= |z-3+3i|?

A.

4

B.

3

C.

1

D.

2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 43

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f(sinx) = m  có nghiệm thuộc khoảng \((0; \pi )\) là

A.

[-1;3)

B.

(-1;1)

C.

(-1;3)

D.

[-1;1)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 44

Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây ?

A.

2, 22 triệu đồng.

B.

3,03 triệu đồng

C.

2, 25 triệu đồng.

D.

2, 20 triệu đồng.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 45

Trong không gian Oxyz, cho điểm E(2;1;3), mặt phẳng (P): 2x + 2y -z -3 = 0 và mặt cầu (S): (x - 3)2 + (y - 2)2 + (z - 5)2 =36 .Gọi \(\Delta\) là đường thẳng đi qua E, nằm trong (P) và cắt  (S) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của \(\Delta\)

A.

\(\begin{cases} x = 2+ 9t & \quad \\ y = 1 +9t & \quad \\ z = 3 +8t \end{cases}\)

B.

\(\begin{cases} x = 2- 5t & \quad \\ y = 1 +3t & \quad \\ z = 3 \end{cases}\)

C.

\(\begin{cases} x = 2+ t & \quad \\ y = 1 -t & \quad \\ z = 3 \end{cases}\)

D.

\(\begin{cases} x = 2+ 4t & \quad \\ y = 1 +3t & \quad \\ z = 3 -3t \end{cases}\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 46

Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A1, A2 ,B1 ,B2 như hình vẽ bên. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/ 2 m và phần còn lại là 100.000 đồng/ 2 m . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết A1A2 = 8m, B1B2 = 6m và tứ giác MNPQ là hình chữ nhật có MQ = 3m ?

A.

7.322.000 đồng.

B.

7.213.000 đồng

C.

5.526.000 đồng.

D.

5.782.000 đồng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 47

Cho khối lăng trụ ABC,A'B'C'  có thể tích bằng 1. Gọi M N, lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AA' và BB'. Đường thẳng CM cắt đường thẳng C'A' tại P, đường thẳng CN cắt đường thẳng C'B'  tại Q. Thể tích của khối đa diện lồi A'MPB'NQ bằng

A.

1

B.

\(1 \over 3\)

C.

\(1 \over 2\)

D.

\(2 \over 3\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 48

Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Hàm số y = 3f(x+2) -x3 +3x đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A.

\((1; +\infty)\)

B.

\((- \infty ; -1)\)

C.

\((-1;0)\)

D.

\((0;2)\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 49

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình m2(x4-1)+m(x2 - 1) - 6(x-1) \(\geq\) 0  đúng với mọi \(x \in R\). Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

A.

\(-3\over 2\)

B.

1

C.

\(-1 \over 2\)

D.

\(1 \over 2\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 50

Cho hàm số f(x) = mx4 + nx3 + px2 + qx + r (m,n,p,q,r \(\in R\) ).Hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình f(x)=r có số phần tử là

A.

4

B.

3

C.

1

D.

2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
86 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn